Frågor & svar
Kalender

Årsmöte Djurskyddsinspektörernas Riksförening

Välkommen till DIRF:s årsmöte onsdag 1 mars kl 17.30.

 • Startar: 2017-03-01 17:30
 • Slutar: 2017-03-01 18:30
 • Plats: Stockholm
 • Lokal: Saco, Lilla Nygatan 13

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Utlysande av mötet
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Styrelsens årsberättelse
 8. Resultat- och balansräkning
 9. Revisionsberättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
 11. Budgetförslag, verksamhetsplan och fastställande av årsavgift för nästkommande år
 12. Val av ordförande för ett år
 13. Val av två styrelseledamöter för två år
 14. Val av en styrelseledamot för ett år (fyllnadsval)
 15. Val av två suppleanter för ett år
 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år
 17. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande, för en tid av ett år
 18. Motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande