Frågor & svar
Nyheter

Åke S 2011-12-20

Ett juridiskt ombud för flera djurhållare, som fått djurförbud utan att sakligt innehåll i underlaget från inspektörer prövats rättsligt, driver flera fall. Han har dessutom påtalat för Riksrevisionen systematiska fel i djurskyddet, rörande rekrytering, kompetens, behörighet att intyga samt underlåtelse att polisanmäla brott utan istället utöva tjänstemannabestraffningar. För detaljer kan man läsa skrivelsen till Riksrevisionen som har diarienummer 16-2011-1037. Om miljöchefer ”stimulerar” inspektörer utan lagstadgad veterinär- eller förvaltningskompetens till att prestera ”fler omhändertaganden” o.d., innebär det ett arbetsmiljöproblem för inspektörerna. Myndighetsåtgärder som strider mot allmän rättsuppfattning (och lagar) skapar naturligtvis missnöje. När det inte går att få rättfärdigt behandlat hamnar inspektörerna i skottgluggen. Är det rätt att anställa inspektörer som inte har erforderlig kompetens (veterinärt, etiskt eller förvaltningsmässigt) hjälpa dem med formuleringar och intygsskrivande och sedan utnyttja deras 'befattningsbekräftade' auktoritet genom förvaltningsrätterna? Inspektörerna lämnas med det moraliska ansvaret för sina bedömninar men de kan inte klandras för tjänstefel för det är myndigheten som har det formella ansvaret. Men hur mår man psykiskt av omgivningens fördömanden och sin egen rättskänsla?