Frågor & svar
Nyheter

Uppåt i flera branscher

Allt talar för att flertalet av de branscher som naturvetare är verksamma inom kommer att växa. Här kan du se hur din bransch kan komma att utvecklas och vilka trender som påverkar jobben.

Publicerad: Uppdaterad:

Upp Svagt upp Mellanläge Svagt ner

 

 

 

Vanliga jobb: Trend:

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöinspektör, arbetsmiljöingenjör, yrkeshygieniker. 41 procent är statligt anställda och nästan lika många, 37 procent, har en privat anställning.

Stor framtidstro inom branschen, med behov an nyanställningar. Däremot har antalet arbetsmiljöinspektörer minskat med runt 40 procent sedan 2006.

Bank och försäkring

Aktuarie, analytiker, specialist (skog, lantbruk, IT) rådgivare, chef. Matematik, statistik och IT är kunskaper som efterfrågas allt mer. Inget talar för att branschen ska mattas av. Tvärtom kan behovet av försäkringslösningar öka som en följd av att samhällets sociala skyddsnät, som sjukvård och pensioner, försämras. Även klimatförändringarna späder på den ökande efterfrågan.

Djur

Djurskyddsinspektör, handläggare, djursjukskötare, Lärare (lektor, naturbrukslärare) rådgivare, ridlärare, forskare, chef. De flesta är utbildade husdjursagronomer, zoologer, etologer, hippologer, djursjukskötare. Det ökande intresset för djur och god djuromsorg i samhället gör att behovet av rådgivare och utbildare växer. Även djursjukvården upplever ett uppsving. Entreprenörer inom främst häst och hund kan räkna med goda möjligheter.

Gruvor och mineral

Geolog, prospekteringsgeolog, miljösamordnare, projektledare, chef. Är konjunkturberoende, men allt pekar på en uppåtgående trend i takt med ökat byggande och industriproduktion. Hållbarhet har blivit ett nyckelord. Utsläppen av koldioxid och avfallsmängderna ska minska med 30 procent fram till 2030, enligt branschens egen hållbarhetsvision. Andra utmaningar är återvinning av uttjänta metaller och återställning av nedlagda gruvbrott.

Jordbruk

Rådgivare, chef, säljare, lärare, forskare, projektledare, EU-handläggare, produktchef. Ökande behov av arbetskraft. Jordbruket fortsätter att rationaliseras och effektiviseras i jakten på att producera billig mat och energi. Samtidigt finns en trend mot småskalighet, närodlat, etisk djurhållning och ekologiskt. Medvetna konsumenter ställer höga krav på kvalitet och miljöanpassning, där klimatfrågan har hamnat i fokus.

Kemi

Forskare, analytisk kemist, laboratorieingenjör, biomedicinsk analytiker, chefer på olika nivåer, projektledare, kvalitetssäkrare/-värderare. Kemiindustrin är viktig för Sverige och står för en femtedel av vår totala export.  Vi har stora fördelar i tillgången på råvaror och hög kompetens, och genom vår starka innovationskraft. En av kemibranschens utmaningar är att utveckla nya biobaserade material, som är både klimatneutrala och miljövänliga. Lika viktigt är att vi inte utsätts för farliga kemikalier i vår vardag.
Inom de kommande åren väntas behovet av kemikompetens fortsätta att öka, bland annat som en följd av pensionsavgångar. Den trenden motverkas av nedgången inom läkemedelsindustrin, som står för drygt en tredjedel av kemijobben, bioteknikbolagen medräknade.

Life science

Forskare, chefer på olika nivåer, projektledare,  laboratorieingenjör, analytisk kemist, kvalitetssäkrare/-värderare , klinisk prövningsledare, Clinical Research Associate, Regulatory Affairs Manager, kemist, produktspecialist, säljare. Nedskärningarna inom läkemedelsindustrin, främst Astra Zeneca, kompenseras delvis av tillväxt i andra delar av branschen, som in vitro-diagnostik, biotekniska verktyg, olika typer av medicinsk utrustning samt informations- och kommunikationsverktyg.
Antalet anställda i life science kommer troligen fortsätta minska inom de närmaste åren. På lite längre sikt kan man dock förvänta sig att arbetsmarknaden kommer att stabilisera sig. Nya teknologier och hälsoutmaningar kommer att skapa jobb för naturvetare även i framtiden.
Ett positivt tecken är den kraftfulla satsning regeringen gör på life science under åren 2013-16., som Sci Life Lab, ESS och MAX IV.

Livsmedel

Vanliga jobb: Livsmedelsinspektör, kvalitetschef, produktutvecklare, statsinspektör, dietist, kvalitetskoordinator/-ansvarig, specialist. Hälften är privatanställda och lika stor del jobbar inom offentlig sektor. Är Sveriges fjärde största bransch, räknat från jord till bord. Tillväxten har länge varit god, bland annat tack vare ökad export av innovativa högförädlade produkter.
Branschen står inför stora utmaningar. Antalet anställda minskar totalt, samtidigt som högutbildade blir alltmer eftertraktade. Med ökad satsning på forskning och utveckling kommer troligen behovet av naturvetare att öka något framöver.
Miljö, hållbarhet, djuromsorg och spårbarhet är aktuella frågor, liksom kvalitet och äkthet. Minns skandalen med hästkött i lasagne.

Miljö

Miljökonsult, miljöutredare-handläggare, miljösamordnare, miljöstrateg, chefer på olika nivåer, projektledare, forskare, miljö- och kvalitetsingenjör, controller, specialist. Drygt en tredjedel är privatanställda. Det finns inget som talar mot en fortsatt satsning på miljöfrågor både från samhällets sida och på företag, vars kunder ställer miljökrav. Marknaden för miljökonsulter har inte växt som man trodde för några år sedan. I stället har många företag och myndigheter idag egna miljöexperter anställda. Den svenska miljöbalken och olika EU-direktiv styr miljölagstiftningen, vilket gör det viktigt att kunna regelverken. Kombinationer som miljö och teknik eller miljö och ekonomi efterfrågas alltmer.
Vår bedömning är att det råder balans på arbetsmarknaden nu och inom de närmaste åren.

Skog

Chefer på olika nivåer, forskare, planerare, produktionsledare, skogsförvaltare, skogsinspektör, skogskonsulent, virkesinköpare. De flesta är utbildade jägmästare eller skogsmästare. En mindre grupp är biologer eller har någon miljöutbildning. Varje år drar skogsbranschen in 200 miljarder kronor i exportintäkter och utgör 2,5 procent av BNP.  Stora förändringar är att vänta, bland annat som en följd av minskad pappersförbrukning, som delvis kompenseras av andra produkter, som kartong och hygienartiklar. Satsningar på forskning och utveckling syftar bland annat till att hitta nya biobaserade material och biobränslen med skogen som råvarukälla.
Dragkampen mellan virkesproduktion på ena sidan och miljö, naturvård och skogens andra värden kan komma att intensifieras. 
Det mesta talar för att behovet av naturvetare kommer att vara fortsatt stort, utan att öka.

Trädgård

Landskapsarkitekt, landskapsingenjör, arbetsledare, trädgårdsmästare, säljare, trädgårdsingenjör. Branschen kan delas upp mellan odling (frukt, grönsaker, prydnadsväxter och träd) och anläggning av utemiljöer, som parker och trädgårdar. Totalt omsatte branschen 30 miljarder kronor 2012. Även om svenskarna äter mer frukt och grönt så ökar inte den svenska produktionen, som en följd av ökad import. Desto större tillväxt inom utemiljöbranschen, som följer en grön trend i samhället och ökat intresse för trädgård.
Utbildningsnivån stiger och allt fler har en treårig eller femårig utbildning. Fler går också vidare och forskare, även om antalet är få. Kvalificerad rådgivning till odlarna finns det behov av.

Läs rapporten Naturvetares arbetsmarknad & trender 2014