Frågor & svar
Nyheter

Chefsfrågan: Hur får jag mitt team att växa?

Som chef vill jag att gruppen ska leverera, men i dagsläget gör den inte det. Energinivån sjunker och mycket tid går åt till små konflikter som måste lösas. Hur får jag gruppen att fungera igen?

Publicerad: Uppdaterad:

Det är en stor och viktig fråga du ställer. Många chefer brottas med samma utmaning. Din roll som chef är att få individernas samlade förmåga att genomföra sitt uppdrag på ett så bra sätt som möjligt. Det är inte ovanligt i en grupps utveckling att den stagnerar och till och med backar. För att komma vidare behöver gruppen känna trygghet, ha struktur och tydliga mål.

Trygghet bygger på att det finns en dialog och öppen kommunikation i gruppen. Det handlar om att ta till vara de styrkor och olikheter som finns i gruppen. För att inte olikheter ska bli ett problem är det viktigt att skapa goda relationer inom gruppen, där olikheterna blir en tillgång.

Att ha fungerande och tydliga strukturer bidrar till tryggheten. Samtidigt som man ska göra rätt saker och leverera måste de sociala relationerna fungera, med tillit och känsla av samhörighet. Det ska finnas en tydlighet i roller, arbetsuppgifter och ansvarsfördelning. Upplevs till exempel mötena meningsfulla? Klargör syftet och ha en agenda. Se till att ha rutiner för det. Då kan man vinna både tid och mental energi.

Tydliga mål är en nyckel för att öka motivationen och komma framåt. Utgå från SMART-modellen.

  • Specifikt: Tydlighet i vad som ska uppnås.
  • Mätbart: Kom överens om hur ni mäter framgång, som kan vara allt från kostnader och tid till kvalitet och upplevd nöjdhet.
  • Accepterat: Alla måste vara med på tåget och känna sig delaktiga, annars blir motivationen låg.
  • Realistiskt: Målet ska vara möjligt att uppnå. Var lyhörd för synpunkter hos medarbetarna.
  • Tidsbundet: Det ska finnas en tydlig deadline och prioritering för målet.

Kommentarer

Kommentera