Frågor & svar
Nyheter
Att hitta rätt stressnivå är ett gott skydd för hjärtat.Foto: Colourbox

Det behövs fler skyddsombud

I takt med att ohälsan ökar på våra arbetsplatser får skyddsombudet en allt viktigare roll.
– De är örat in i organisationen och kan lyfta frågor som inte alltid når fram till cheferna, säger Johnny Jonasson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och ordförande för Saco-föreningen där.

Publicerad:

Lika viktigt som att larma när något är galet är tanken att skyddsombudet ska jobba förebyggande.

– Skyddsombuden har stora möjligheter att påverka. Inför till exempel en omorganisation har de rätt att vara med i planeringen.

Med en bred förankring där arbetsgivare och medarbetare är överens om vad som behöver göras ökar chansen att det blir en hållbar lösning som alla kan ställa upp på.

– Om alla drar åt samma håll blir det lättare att leva upp till målen och genomföra eventuella förändringar, säger Johnny Jonasson övertygande.

Bollplank

Skyddsombudet fungerar som ett bollplank till både medarbetare och arbetsgivare, där man försöker hitta bra lösningar. Det kan handla om att minska stressen i ett läge med för mycket att göra eller för att lösa andra arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Men det är inte alltid som arbetsgivaren följer skyddsombudens påpekanden om brister i arbetsmiljön. Hur ska man agera då?

– Om alla möjligheter är uttömda så kan skyddsombudet skicka en framställan till arbetsgivaren med konkreta frågor. Får skyddsombudet inget eller otillräckligt svar så kan det vända sig till Arbetsmiljöverket. Det kan utmynna i ett föreläggande, där arbetsgivaren med ett vite är ålagd att åtgärda bristerna. Arbetsmiljöverket kan också besluta att avsluta ärendet.

Vid behov rycker en arbetsmiljöinspektör från Arbetsmiljöverket ut och besöker arbetsplatsen.

– Vi träffar både arbetsgivare och skyddsombud. För oss är det viktigt att höra båda sidor för att få en balanserad bild av situationen. Tillsammans försöker vi hitta en framkomlig väg som alla kan vara nöjda med. När det behövs ställer vi krav på åtgärder av brister.

Mycket att säga till om

Johnny Jonasson menar att det är jätteviktigt att alla arbetsplatser har ett skyddsombud. Han är lite orolig för att intresset för uppdraget minskar, vilket innebär att vissa arbetsplatser står utan skyddsombud.

– Skyddsombuden har mycket att säga till om. Men det är först när det är fara för liv och hälsa som skyddsombudet har mandat att stoppa arbetet.

Med ett skyddsombud som är delaktig i arbetsmiljöarbetet och vid planeringen av förändringar ska det inte behöva gå så långt.

Kommer de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket, som började gälla i våras, att förbättra arbetsmiljön?

– Ja, nu måste alla arbetsplatser sätta upp mål för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det ska utmynna i en handlingsplan för konkreta åtgärder, som skyddsombud och arbetsgivare ska vara överens om.

Palle Liljebäck

chefredaktör