Frågor & svar
Nyheter

Fråga experten: Vad innebär det att bli avskedad?

En nära vän blev avskedad och fick gå samma dag. Kan arbetsgivarens verkligen göra så och på vilka grunder kan man bli avskedad? Vad skiljer avsked från en uppsägning?

Publicerad: Uppdaterad:

Det är stor skillnad mellan att bli avskedad och bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Vid en uppsägning arbetar du normalt kvar under hela uppsägningstiden. Vid ett avsked har du ingen uppsägningstid, du måste lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. Vid avskedande finns heller inget krav på att arbetsgivaren skall försöka omplacera dig. Du har inte rätt till inkomstförsäkring och riskerar att bli avstängd från arbetslöshetsersättning i 45 ersättningsdagar eftersom du då anses ha medverkat till din egen uppsägning.

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, får en arbetsgivare avskeda en anställd enbart om hen grovt misskött sin anställning. Situationer som skulle kunna utgöra skäl för avskedande är allvarliga lojalitetsbrott (till exempel idkandet av konkurrerande verksamhet), brottsliga handlingar med koppling till arbetsplatsen och arbetsvägran.

Arbetsgivaren har alltid bevisbördan för att lagens krav om ett avskedande är uppfyllda. Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse om avskedande lämnades eller två månader före tidpunkten för avskedandet. Man kan alltså inte avskeda någon enbart grundat på något som skett långt bak i tiden, tidigare än två månader innan varslet. Skälen bör grundas på det som skett de två sista månaderna, men naturligtvis kan skälen stärkas av något som skett tidigare.

Arbetsgivaren måste lämna varsel om avsked till arbetstagaren personligen (eller i rekommenderat brev) minst en vecka i förväg. Arbetstagaren och den fackliga organisation som arbetstagaren tillhör har rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd som varslet avser. En förutsättning är dock att överläggning begärs senast en vecka efter det att underrättelsen eller varslet lämnades. Har överläggning begärts, får arbetsgivaren inte verkställa uppsägning eller avskedande förrän överläggningen har avslutats.

Kommentarer

Kommentera