Frågor & svar
Nyheter

Hur bidrar du till samhällsutvecklingen?

Månadens fråga: Många naturvetare gör viktiga insatser varje dag på jobbet. Det kan handla om allt från att förbättra människors hälsa och miljö till att utveckla nya appar och läkemedel. Nu undrar vi på vilket sätt du drar ditt strå till stacken

Publicerad:
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Lena 2016-08-24

Jag och mina kollegor arbetar med att förvalta och utveckla parkerna i Mölndal. Vi försöker skydda grönområdena från att bli bebyggda, söndergrävda eller omgjorda till parkeringsplatser. Parkerna är jätteviktiga för våra invånare men tyvärr är det ofta andra intressen som går före....

Ulf E Andersson 2016-08-15

Jag arbetar med miljöteknik och gröna innovationer på Naturvårdsverket. Att skapa ny teknik och utveckla innovationer gör att vi kan få välfärd, inte bara i Sverige utan i världen, samtidigt som vi värnar om miljön och ett effektivt resursutnyttjande. Detta är en viktig uppgift där alla organisationer och företag kan delta på många olika sätt.

Johan Linderstad 2016-08-15

Jag håller i miljöutbildningar för anställda inom Borås Stads organisation, där jag bland annat tar upp vilka utmaningar vi står inför globalt och lokalt. Men huvudfokus ligger först och främst på att visa exempel på miljöbra arbete som görs globalt och lokalt. Målsättningen är att tillsammans med mina kollegor engagera och inspirera övriga medarbetare i organisationen till att bli en pusselbit för ett hållbart samhälle.

Mats Isaksson 2016-08-12

Jag arbetar, tillsammans med mina kollegor, bl.a. med att utveckla kurser och utbildningar inom strålskyddsberedskap. Behovet av expertis inom strålskydd för samhällets behov (utanför kärnteknisk industri och sjukvård) är stort och utbildningarna vänder sig till såväl studenter som yrkesverksamma inom sjukvård, myndigheter och industri.

Anna Gilius 2016-08-12

Arbetar för en hållbar lager-, logistik- och transportnäring. Att vi t ex ska få livsmedel och kolonialt till butikerna miljö-, kvalitet- och trafiksäkert. En komplex fråga blir ett komplext svar. Tekniskt har vi inga problem att köra helt fossilfritt. Vi har kommit långt i branschen men finns mkt kvar att göra. Försöker leva som jag lär!

Sara 2016-08-12

Arbetar som sjukhusfysiker inom strålbehandling. Det innebär att jag medverkar både till att enskilda cancerpatienter får en så bra behandling som möjligt och till att driva metoderna inom strålbehandling framåt.

Mattias 2016-08-12

Sluter kretsloppet mellan stad och land genom att återföra växtnäringen till åkermark från matavfall och toaletten. För att kretsloppet ska bli så rent som möjligt så arbetar jag även uppströms, med att ständigt förbättra kvaliteten på substraten in till anläggningarna så att biogödsel, slam och vatten ut till vattendragen kan ha så hög kvalitet som möjligt!

Ingela 2016-08-12

Arbetar som landsbygdsutvecklare för att skapa förutsättningar till att hela kommunen ska leva - en större balans och förståelse för landsbygdens och tätorternas olika förutsättningar tillsammans med byalag, föreningar och näringsliv.

Sandra 2016-08-12

Jobbar för att utveckla avfallshanteringen i Sverige och globalt, och då framför allt att flytta oss högre i avfallstrappan - alltså mer mot återanvändning och smartare konsumtion än mot återvinning där mycket energi och resurser går förlorade.

Oddvar Fiskesjö 2016-08-12

Jag jobbar med miljöfrågor i ett regionalt utvecklingsperspektiv på Region Skåne, vi ska alltså bidra till att "skapa jobb och innovationer för att rädda miljön". Vi jobbar för ett klimatneutralt samhälle med bioekonomi och förnybar energi.

Lars Berg 2016-08-12

Jag arbetar i regeringskansliet med att bl.a. utveckla samverkan mellan myndigheter och forskarsamhället.

Per Sjögren-Gulve 2016-08-12

Jag arbetar på Naturvårdsverket, och var innan det docent i naturvårdsbiologi på Uppsala universitet. Jag verkar för att kunskap inom forskningen ska omsättas i den praktiska miljö- & naturvården så att det arbetet effektiviseras och blir mer vetenskapligt evidensbaserat i Europa [där Sverige ingår : ) ]. Att öka samarbetet med forskare och slå hål på gamla myter och ineffektiva arbetssätt.

Ceci 2016-08-12

Jag arbetar med växtförädling och bidrar till samhället genom att göra vårt jordbruk mer hållbart.

Max Persson 2016-08-12

Arbetar på Livsmedelsverket med en undersökning för att kartlägga giftiga cyanobakterier i Svenska vatten och med att ta fram en metod för Svenska vattenreningsverk att själva kunna undersöka för alggifter. Detta för att minska risken att folk dör eller får allvarliga men av dessa gifter.

Cilla Andersson 2016-08-11

Jag berättar om energi och miljö samt jobbar med strategi för hållbar energianvändning.

Bo Svensson 2016-08-11

Svar: Det är en komplicerad fråga. Jag frågade en gång en matematiker en sak jag ville ha svar på och han visste hur opreciserad frågan var. Jag tror att den som frågar så här har en tro, men ej insikt i komplexiteten.

Carin 2016-08-11

Framför allt i min yrkesverksamhet, tror jag att arbetet inom Greppa Näringen har gett mest nytta genom att rådgivare från olika organisationer har arbetat tillsammans. Detta har gett mycket för både lantbruket, miljö, politik och kanske ett nytt sätt att jobba tillsammans!
Kommentera