Frågor & svar
Nyheter

Så ser karriärvägarna ut i akademin

Vi har låtit några lärosäten svara på frågor om karriär och trygghet för forskare. Den meriteringsanställning som regeringens utredare föreslår finns redan på flera universitet. När i karriären forskarna får en "riktig" anställning är lite olika.

Publicerad: Uppdaterad:

1. Vad gör ni för att vara en attraktiv arbetsgivare för yngre forskare?

2. Finns det transparenta karriärvägar på ert lärosäte? Hur ser dessa ut?

3. När kan man som yngre forskare räkna med att bli tillsvidareanställd på ert lärosäte?

4. Hur ser ni på utredarens förslag om att införa en ny meriteringsanställning?

5. Hur stor andel av framtidens meriteringsanställda bedömer ni att ni kommer att ha råd att tillsvidareanställa?

6. Hur bidrar ni till att öka mobiliteten mellan akademin och det omgivande samhället?

 

Umeå universitet, Lena Gustafsson, rektor

1 Karriärvägen "Tenure track", är tänkt att följas av både ekonomiska resurser och stöd, som mentorskap. Vi har också under ett antal år genomfört en satsning på så kallade karriärbidrag för yngre lovande forskare. Dessa har också erbjudits ledarskapsutvecklingsprogram.

2 Vår tenure track startar med ett biträdande lektorat (det kan påbörjas senast sju år efter doktorsexamen), som är en tillsvidarebefattning och där innehavaren har rätt till prövning till ett påföljande lektorat. Därefter finns möjlighet till prövning till professor, då inte bara individen prövas utifrån sin meritering, utan det ska också finnas ett behov och resurser för en professur. Både lektoratet och professuren ska vara fullfinansierade på anslagsmedel.

3 Vid sidan av tenure track så finns den tidsbegränsade anställningsmöjligheten för en befattning som forskarassistent, vilken kan finansieras både med anslagsmedel och externa medel. Den tjänsten ger dock ingen rätt eller möjlighet till befordran, men möjligheten finns att därefter anställas som forskare (tillsvidaretjänst) om också externa resurser finns för minst 50 procent finansiering av tjänsten. För en tillsvidareanställning som lektor krävs att ett utannonserat lektorat söks i konkurrens.

4 Det tycker vi är bra eftersom vi redan infört den möjligheten som ett led i tenure track.

5 Det är svårt att sia om. Vår inställning är att omfattningen ska vara begränsad då initieringen av en tenure track måste styras av behov och tillgängliga resurser, och ska utgöra del av en strategisk och långsiktig planering.

Adjungerade professorer utgör en möjlighet till samverkan utanför akademin. Vi har utvecklat karriärmöjligheter i syfte att stärka klinisk forskning i samverkan med landstinget.

 

Uppsala universitet, Eva Åkesson, rektor

1. Vi har till exempel gjort en särskild satsning i år för att öka andelen meriteringsanställningar. De innefattar ett stödpaket med bland annat karriärrådgivning och mentorstöd. Unga forskare får tillgång till infrastruktur så att de kan meritera sig både pedagogiskt och vetenskapligt. Vi kommer även att titta på forskningsmiljön och behöver få mer kunskap om vad som gör miljön framgångsrik och satsa på rätt saker.

2. Ja, vi har en tydlig karriärväg: doktorand, postdoktor, biträdande lektor, lektor, professor. Den innebär rätten att utifrån kriterier blir prövad för att komma vidare. Men det finns många vägar framåt inom olika delar av universitetet. Vi ser behovet av att öka den strategiska kompetensplaneringen.

3. Det finns inget enkelt svar på den frågan, men efter fyra år som biträdande lektor har man rätt att prövas för ett lektorat, som är en tillsvidareanställning. Men det finns andra sätt att bli tillsvidareanställd.

4. Vi har redan den typen av meriteringsanställning.

5. Det är svårt att svara på eftersom det beror på hur många meriteringsanställningarna blir och det beslutas på fakultetsnivå. Konsistoriet kommer att följa utvecklingen noga och diskutera om ytterligare stimulans- och stödpaket behövs.

6. Redan på studentnivå försöker vi stimulera till att skaffa olika erfarenheter, även internationella. Våra studenter och merparten doktoranden går ju oftast vidare till ett yrkesliv utanför universitetet, och ibland kommer de tillbaka. Antingen som forskare eller i undervisning. Vi har sedan länge ett stort antal adjungerade lärare, som kommer utifrån. På högre akademisk nivå pågår ett ständigt utbyte, men då handlar det ofta om samverkan mellan parter som kompletterar varandras kompetens.

 

Lunds universitet, Torbjörn von Schantz, rektor

1. Viktigast är att ha välfinansierade och kreativa forskningsmiljöer byggda av framgångsrika seniora forskare med god förmåga till ett inkluderande arbetssätt och lagbyggande. Det satsar vi medvetet och långsiktigt på inom Lunds universitet.

2. En stor andel av de disputerade lämnar för en karriär utanför akademin, vilket är precis som det ska vara. Det finns ett stort behov av disputerade inom främst naturvetenskap, medicin och teknik. För den som väljer en fortsatt akademisk karriär ser vägarna efter doktorsexamen lite olika ut på olika fakulteter. Om fakulteten har ett stort utbildningsuppdrag kan vägen till ett lektorat vara kortare och du börjar ofta undervisa efter doktorsexamen. Annars går karriärvägen via post doc-anställningar, forskaranställningar och biträdande lektorat till en tillsvidareanställning som forskare eller lektor.

3. Finns ingen fast regel, utan beror på individens förmåga att få externa forskningsanslag och/eller det aktuella behovet av lärarpersonal till utbildningen. Vi är medvetna om att tiden till en tillsvidareanställning inom vissa områden upplevs som lång och vi uppmuntrar därför till en ökad andel biträdande lektorat.

4. Lunds universitet ser mycket positivt på förslaget. Redan idag försöker vi uppmuntra fakulteterna att utlysa biträdande lektorat med prövning till befordran, eftersom det skapar en tydligare och mer attraktiv karriärväg.

5. Det varierar kraftigt mellan fakulteterna beroende på behovet av lärarpersonal, vilket är avhängigt utbildningsuppdragets omfattning, och fakulteternas forskningsfinansiering.

6. Det finns täta kontakter däremellan. Det kan handla om industridoktorander, uppdragsforskning, gästlärare med mer. Ett annat exempel är att någon fakultet byggt upp ett karriärcentrum inriktade på tiden efter doktorsexamen. Här ges externa aktörer möjlighet att knyta kontakter med disputerade forskare. Och yngre forskare får hjälp att hitta rätt i karriären. Det kan finnas behov av detta även vid andra fakulteter.

 

Chalmers, Stefan Bengtsson, rektor

1. Nyligen har vi infört några nya tjänstebefattningar, så kallade specialisttjänster med fokus på forskning och nyttiggörande, för att kunna erbjuda tydliga, transparenta och attraktiva karriärvägar utanför fakulteten.

2. Chalmers har gjort ett större arbete för att införa transparenta och förbättrade karriärvägar för forskande och undervisande personal, och nu senast även för teknisk personal som arbetar med forskningsstöd. En karriärväg omfattande tre nivåer har inrättats för teknisk personal: tekniker, forskningsingenjör och senior forskningsingenjör. Från januari 2016 har även forskarassistenter införts med tenure track.

3. De som följer tenure track har möjlighet till en tillsvidareanställning inom fakulteten, förutsatt att vissa meriteringskrav har uppnåtts under anställningstiden som forskarassistent under fyra år. Detta är Chalmers meriteringsanställning med rätt till befordran motsvarande andra lärosätens tjänstebefattning biträdande lektor). Tillsvidaretjänster finns även inom de nyinförda specialisttjänsterna med fokus på forskning och dess nyttiggörande (forskare, senior forskare och forskningsprofessor).

4. Detta infördes på Chalmers från och med 1 januari 2016, se svaret på fråga nr 3.

5. I samband med en meriteringsanställning på Chalmers åtar sig institutionen och Chalmers att anställa personen på en basfinansierad tillsvidareanställning i fakulteten efter att anställningen som forskarassistent avslutas, under förutsättning att individen uppfyller meriteringskraven.

6. Chalmers arbetar aktivt med adjungerade lärare och industridoktorander inom ramen för våra långsiktiga ramavtal med stora företag. Ännu ett exempel är att samtliga forskarassistenter ska erbjudas extern verksamhet. Likaså genomförs kompetensutveckling inom bland annat pedagogik och ledarskap – även detta för att öka möjlighet till mobilitet och rörelse. Detta följs upp på både individuell nivå och på institutionsnivå i samband med medarbetarsamtal, handledning, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

Kommentarer

Kommentera