Frågor & svar
Nyheter

Nya föreskrifter om arbetsmiljö

Den 31 mars i år träder nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket i kraft. Föreskrifterna rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och innehåller regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Publicerad:

Syftet med de nya reglerna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

När det gäller arbetsbelastning ska arbetsgivaren se till att de arbetsuppgifter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning i arbetet. Vidare ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. Arbetsgivaren ska även klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Åtgärder ska också vidtas för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till sådan behandling.

Vad innebär detta i praktiken?

Arbetsbelastning

Då arbetsgivaren tilldelar arbetsuppgifter ska hänsyn tas till tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning. Åtgärder för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning kan vara att minska arbetsmängden, ge möjlighet till återhämtning, tillämpa andra arbetssätt, öka bemanning eller tillföra kunskaper. Det ska också vara tydligt för arbetstagarna vilka arbetsuppgifter de ska utföra och vilket resultat som ska uppnås.

Arbetstid

Redan vid planeringen av arbetet bör arbetsgivaren ta hänsyn till hur arbetstidens förläggning kan inverka på arbetstagarnas hälsa. Arbetsgivaren bör också särskilt uppmärksamma möjligheterna till återhämtning. I arbetstidslagen anges visserligen gränserna för arbetstiden, men där finns inga regler om hur arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstidens förläggning i arbetsmiljöarbetet.

Kränkande särbehandling

Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Av rutinerna ska det framgå vem som tar emot anmälan, vad som händer med informationen och hur den som är utsatt snabbt kan få hjälp.

Det är viktigt att hålla i minnet att ändamålet med arbetsmiljölagstiftningen är att förebygga ohälsa och reglerar inte frågor om kompensation och skuld.

Chefer och arbetsledare ska ha kunskap

Arbetsgivaren ska dessutom se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Läs mer här:

Så ska social ohälsa i jobbet minska, intervju med sakkunnig på Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets information om den nya föreskriften.

Naturvetarnas yttrande på remiss om föreskriften.

Naturvetarnas information om arbetsmiljö.