Frågor & svar
Nyheter

Tuff arbetssituation för miljöchefer

Låg status, otillräckliga resurser och för lite tid till strategiskt arbete. Detta är vardag för många av Sveriges miljöchefer. I en enkät om arbetssituationen för miljöchefer som Naturvetarna genomfört framkommer också att hälften arbetat mindre än tre år på sin nuvarande tjänst och många av cheferna uttrycker att det är svårt att rekrytera och behålla kompetent personal.

Publicerad:

Naturvetarna har gjort en enkät om arbetssituationen för chefer inom miljö- och hälsoskydd och/eller livsmedelskontroll. Enkäten nådde en svarsfrekvens på 50 procent och gav en mycket god representativitet för chefer som arbetar i direkt kommunal regi.

Bättre kommunikation kan öka statusen. De viktigaste observationerna i studien är att två tredjedelar av miljöcheferna anser att resurserna är otillräckliga, att mer än 80 procent upplever att rollen har en låg status samt att majoriteten av cheferna lägger mindre än en fjärdedel av sin arbetstid på strategiskt arbete.

– Resultatet är problematiskt på många sätt. Att många av verksamheterna har dåligt med resurser är tillräckligt oroande, men eftersom flertalet chefer upplever att de inte har tid att arbeta strategiskt är det svårt att åstadkomma en förändring. När det gäller statusen har cheferna en central roll i att kommunicera att tillsynsverksamheten är viktig, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Kommunens storlek avgör. Kommunens storlek präglar alla variabler i enkäten. Ju större kommun, desto fler miljöchefer har gått en ledarskapsutbildning under de senaste fem åren. Ju större kommun, desto mer resurser för tillsyn.

– Det pågår många diskussioner om samverkan mellan kommuner och många samarbeten pågår redan. Att samverka kan vara en väg för att lyfta de allra minsta kommunernas tillsynsverksamhet, inte minst eftersom dessa är i majoritet. Av de miljöchefer som besvarade enkäten uppgav hela tre fjärdedelar att de har mindre än nio underställda.

Mer resurser behövs. Det avgörande är att få tillräckliga resurser till tillsynsverksamheten. Mer resurser gör det enklare att rekrytera och behålla kompetent personal.

Miljöchefer måste prioritera och försöka hitta tid till att arbeta mer strategiskt. Därför kommer kommunikation, internt mot politiker och externt mot medborgare, med stor sannolikhet att vara en viktig fråga för många miljöchefer framöver.

– Chefer fyller alltid en viktig funktion i att försöka öka statusen internt i sin organisation genom att kommunicera vikten av den verksamhet som de leder, säger Kristofer Jervinge.

Kommentarer

Luttrad ledare 2020-02-24

Jobbet som miljöchef är mycket krävande! Att våga stå upp för bedömningar där ibland andra kommunala verksamheter samt kommunledning och den egna nämndens politiker är emot, kräver mod och stor inre trygghet samt styrka överlag. Vissa har det, andra inte. I regel gäller att ju bättre och modigare miljöchef, desto mer motarbetning tyvärr medan nickedockor fort hamnar i stugvärmen. Som om detta inte vore nog dessutom allehanda chefsuppgifter med allt vad det innebär i vår allt snabbare snurrande värld.

Miljöchefen 2017-01-15

Att vara miljöchef i kommun är ett av de tuffaste jobben man kan ha. Jag är därför glad över att jag lämnade mitt jobb, för en mindre konfliktfylld tjänst. Ett stort problem är att miljökontoret har tillsyn över den egna verksamheten. Det är svårt att få kommunens ledning eller andra verksamheter i kommunen att förstå varför denna tillsyn måste vara oberoende av påverkan från kommunens intressen. Inte heller pressen förstår alltid, utan kommunicerar hur märkligt det är att kommunen bötfäller sig själva. Det är är bara en av orsakerna till stressen för miljöcheferna. Systemet inbjuder politiker och tjänstemän att försöka påverka miljöcheferna att vara mer samarbetsvilliga. Ändra systemet, låt staten ta hand om tillsynen.
Kommentera