Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

DUELLEN: Borde ogräsmedlet glyfosat förbjudas helt?

Än en gång har kommissionen skjutit fram beslutet om glyfosat får grönt ljus inom EU.
Kemikalieinspektionen vill begränsa användningen, medan Naturskyddsförening förordar ett totalförbud och hänvisar till den ekologiska odlingen som klarar sig utan roundup, som medlet också kallas.

Publicerad:

NEJ

Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen

1. Ditt främst skäl till att glyfosat inte borde totalförbjudas?

Den omfattande spridningen av Glyfosat är ett problem ur flera aspekter, inte minst för biologisk mångfald, och den bör begränsas. Den enda användningen som i praktiken ger upphov till rester i livsmedel är sprutning strax före skörd i spannmål. I Sverige har denna sprutning inte varit tillåten och flera andra länder har de senaste åren infört samma begränsning. Bäst vore att införa ett generellt förbud strax före skörd inom hela EU. Det skulle vara en balanserad tillämpning av försiktighetsprincipen som är både vetenskapligt och politiskt välgrundad.

2. Vilka är riskerna med att använda glyfosat?

Det finns både kända och okända risker med alla bekämpningsmedel. Den allmänna förekomsten av glyfosat i ytvatten, den kraftiga effekten på vegetationen och biodiversiteten är mest påtagligt. Inom forskarvärlden är man tämligen överens om att glyfosat inte ger upphov till cancer vid normala exponeringsförhållanden, även om internationella organ gör olika bedömningar av ämnets inneboende egenskaper vid klassificering.

3. Vilka blir effekterna med ett förbud?

I ett kortare perspektiv skulle ett totalförbud antagligen få mycket långtgående konsekvenser för jordbruket och bland annat kunna påverka odlingen av höstsådda grödor.

4. Finns det alternativa behandlingsmetoder i jordbruk, trädgård och på banvallar?

Det finns inga kemiska ogräsmedel som helt kan ersätta glyfosat. Det finns odlingstekniska och mekaniska alternativ, men de är i allmänhet mindre effektiva samtidigt som de är mer arbetsintensiva och kostsamma. I hemträdgårdar används till exempel ättiksyra mot ogräs och inom den ekologiska odlingen används inga kemiska ogräsmedel alls.

5. Hur påverkas förbrukningen av diesel med ett förbud?

Förbrukningen av drivmedel kommer att öka som en följd av en ökad mekanisk bearbetning.

JA

Therese Jacobsson, chef på avdelningen för hav, jordbruk och miljögifter på Naturskyddsföreningen


1. Ditt främst skäl till att glyfosat borde totalförbjudas?

Enligt WHO:s cancerenhet misstänks glyfosat vara cancerogent. Och då gäller försiktighetsprincipen som är beslutad av riksdagen, det vill säga att man ska fasa ut medlet.

2. Vilka är riskerna med att använda glyfosat?

Vi vet att det är skadligt för vattenlevande organismer och att det kan orsaka cancer. Och eftersom det används så mycket, även i Sverige, är riskerna för stora för att fortsätt tillåta medlet.

3. Vilka blir effekterna med ett förbud?

Lantbrukarna måste använda andra metoder. Det är inte lätt men det går.

4. Finns det alternativa behandlingsmetoder i jordbruk, trädgård och på banvallar?

Ja, ett smart sätt är att ha en bra växtföljd och odla mellangrödor. Det har även andra positiva effekter på jorden som ökar skördarna, t. ex bättre mullhalt och jordstruktur. Hela 17 % av Sveriges åkermark odlas ekologiskt, helt utan syntetiska bekämpningsmedel.

5. Hur påverkas förbrukningen av diesel med ett förbud?

Den kan komma att öka då det kommer krävas mer mekanisk ogräsbearbetning. Men det är inga stora mängder det handlar om. En färsk studie från LRF-konsult visar att dieselförbrukningen inte är större i ekologisk produktion trots att de inte använder kemiska ogräsmedel.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Jan Jönsson 2017-11-18

Therese, det är väldigt viktigt att du verkligen vet vad det är du säger när du påstår att det inte är någon större skillnad mellan ekologisk produktion och konventionellt. Jag har sänkt dieselförbrukningen med hälften och odlar konventionellt använder mellangrödor. Mellangrödorna är inget som minskar glyfosat användningen.

Julius 2017-11-17

Med tanke på att glyfosat lätt löser sig i vatten och förorenar vattendrag, sjöar och grundvatten är det ofattbart att det får lov att användas överhuvudtaget. Medveten spridning av glyfosat borde vara förenat med hårda straff. Men uppenbarligen är vattnet, vårt viktigaste livsmedel ingenting värt. Utan det är huruvida ämnet är carcinogent eller ej som står i fokus. Ytterst beklagligt.

Lars-Erik Liljebäck 2017-11-13

Hej "Upprörd" och tack för kommentar. Även lantbrukarna är splittrade i frågan. Har t ex svårt att tänka mig att de som driver ekologiskt lantbruk är mot ett förbud. Detsamma gäller Naturskyddsföreningen, vilket är förväntat. Att kemikalieinspektionen inte vill ha ett totalförbud är intressant. De gör riskanalyser och bedömer kemikalier och kommer till den här slutsatsen. Det nyanserar debatten och skulle kunna gör att båda sidor kan närma sig varandra och nå ett förnuftigt beslut.

Upprörd 2017-11-10

Jag är upprörd över att naturvetarna kallar denna artikel för duell. Hur kan ni publicera detta utan att ge lantbrukarnas syn på frågan? Ni ger bara synpunkter från "andra sidan". För mig är det helt obegripligt hur man kan kall detta för duell när båda parterna sitter på samma sida! Jag tycker inte Therese ger en nyanserad bild för svenska förhållanden!

ERKA 2017-11-09

1. Ditt främsta skäl till att Naturskyddsföreningen borde totalförbjudas? Enligt KBO:s* faktaenhet misstänks Naturskyddsföreningen framkalla faktaresistens. Då gäller försiktighetsprincipen som är beslutad av riksdagen, det vill säga att man ska fasa ut föreningen. 2. Vilka är riskerna med Naturskyddsföreningen? Vi vet att den är skadligt för jordbrukande matframkallande organismer och att det kan orsaka faktaresistens. Och eftersom den används så mycket i Sverige, är riskerna för stora för att fortsätt tillåta föreningen. 3. Vilka blir effekterna med ett förbud? Naturvännerna måste använda andra metoder. Det är inte lätt men det går  4. Finns det alternativ till föreningar? Ja, ett smart sätt är att ha en bra dialog och odla kontakterna med faktakunniga. Det har även andra positiva effekter på samhället som ökad gemenskap och minskad polarisering. Hela 100 % av Sveriges befolkning är ju ekologiska varelser även utan syntetiska åsikter! 5. Hur påverkas förbrukningen av diesel med ett förbud? Inte mycket. *Knowledge before opinions

Jan Jönsson 2017-11-09

Therese, det är väldigt viktigt att du verkligen vet vad det är du säger när du påstår att det inte är någon större skillnad mellan ekologisk produktion och konventionellt. Jag har sänkt dieselförbrukningen med hälften och odlar konventionellt använder mellangrödor. Mellangrödorna är inget som minskar glyfosat användningen.
Kommentera