Frågor & svar
Nyheter

Jag har en vision!

Har du en riktigt stark vision? En vision som får dig att studsa ur sängen på morgonen i ivern att ta nästa kliv för att uppnå den. Det har jag och jag delar den med många fler. Den lyder ”Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi”. Den här visionen har på ett fantastiskt sätt enat branschen och fått oss att jobba i samma riktning, mot samma mål. Den är formulerad av skogsindustrin men delas av många inom skogsbruket och politiken.

Publicerad: Uppdaterad:

Nyckelordet i visionen är bioekonomi, den del av den totala samhällsekonomin som är baserad på biomassa. Till bioekonomin räknar vi de biologiska resurserna från skog, jord och hav och alla de produkter vi tar fram av dessa råvaror; hus, möbler, livsmedel, förpackningar, kläder, drivmedel, kemikalier och mycket mer.

Alla vi som delar visionen vill öka tillväxten inom bioekonomi på bekostnad av den del av ekonomin som bygger på ändliga resurser som olja och kol. Dels för att de fossila råvarorna kommer ta slut, men framför allt för att de förstör vårt klimat och våra livsvillkor. Bioekonomin kan bidra till att lösa mänsklighetens största utmaning; att stoppa klimatförändringarna och den pågående miljöförstörelsen samtidigt som vi förser en växande befolkning med varor och tjänster. Bioekonomin kan skapa en hållbar utveckling utifrån alla aspekter; miljöhänsyn, social hänsyn och ekonomisk tillväxt. Enligt Tillväxtanalys stod bioekonomin 2014 för sju procent av Sveriges totala BNP och närmare 23 procent av den totala varuexporten. Vi arbetar för att dessa siffror ska skjuta i höjden.

Räcker skogen till en växande bioekonomi? Ja, eftersom vi sköter våra skogar omsorgsfullt och inte avverkar mer än tillväxten. Idag har Sverige dubbelt så mycket skog som för 90 år sedan. För skogsindustrin är det självklart att använda varje träd så resurseffektivt som möjligt. Stammen blir virke, toppen går till massatillverkning som också ger en mängd sidoströmmar till kemikalier, värme och olika material. Grenar och bark går till energi och drivmedel.

Vad behövs för att bioekonomin ska växa? För att effektivisera processer och få ut nya material och produkter på marknaden krävs ökade satsningar på forskning och innovation. För ökad tillgång på råvara behövs acceptans och politiska beslut om att använda mer av den skog som idag täcker 70 procent av Sveriges landyta. Dessutom behöver industrin behålla sin konkurrenskraft på den globala marknaden. Annars kommer vi inte att kunna ta marknadsandelar från den mindre hållbara industrin. Häri ligger stora utmaningar, men vår vision ger mig, och många med mig, energi att varje dag ta nya steg för att nå den.

Text:

Kommentarer

Kommentera