Frågor & svar
Nyheter
Sara Nordéns uppdrag är att mimimera miljöpåverkan när kärnkraftsavfallet ska lagras.Foto: Lasse Modin, SKB

Sara vaktar miljön när kärnavfall ska lagras

Många naturvetare bidrar när kärnkraftsavfallet ska tas om hand på ett säkert sätt. Biologen Sara Nordén håller koll på naturen kring Forsmark. 

Publicerad:

Ett knarrande ljud följt av ett nästan skällande läte ljuder i försommarskogen. Det är gölgrodan som leker i gölarna kring Forsmark. Ekologen Sara Nordén räknar grodorna genom att lyssna efter hanarnas parningsläten och titta med kikare.
– Vi inventerar flera arter i området för att följa upp hur det går för dem. Jag arbetar också med skydds- och kompensationsåtgärder, till exempel att skapa nya gölar för gölgrodan, som är skyddad enligt artförordningen.

Miljöpolis

Hon har arbetat som biolog i Forsmark i femton år. Ungefär halva veckan är hon på kontoret i Forsmark, som omges av skärgård, rikkärrsmiljöer och skogsmark. Resterande dagar jobbar hon på SKB:s kontor i den hypermoderna stadsdelen Arenastaden i Solna. Här är det skarpa vinklar, blanka ytor och ont om grönska.

Naturen och framtiden är också två centrala frågor i hennes arbete. Just nu pågår en prövning för att bygga ett nytt förvar för använt kärnbränsle i berget vid Forsmark. Sara Nordéns roll i projektet är att utreda hur miljön kring kärnkraftverket kan påverkas av att man bygger i berget.
– Om man till exempel vill gräva någonstans för en undersökning måste man kontakta mig. Jag är en slags ”miljöpolis”, som alla måste diskutera med innan man gör något i fält. Syftet är att få så liten påverkan på miljön som möjligt.

Gulyxne och älgar

Sara Nordén är ensam ekolog på plats och står för den biologiska kunskapen. Kollegorna är bland annat geologer, geohydrologer och geohydrokemister. Till exempel tittar man på risken för att grundvatten-nivån ska påverkas när man bygger i berget, vilket kan påverka våtmarkerna i området. Hon jobbar också med det som händer på markytan, och tar in konsulter i ekologi vid inventeringar för att följa till exempel fåglar, större vattensalamander, orkidén gulyxne och älgar i området.

– För företaget är detta viktigt, eftersom det finns höga naturvärden som man måste ta vara på i området, till exempel riktigt gammal skog och rödlistade arter. Den rollen jag har kom till för att vi ska göra detta så bra som möjligt. Därför behöver vi ha koll på populationerna och vara proaktiva.

Snitsla bårder

Efter biologistudierna i Uppsala jobbade Sara Nordén ungefär fem år som konsult innan hon kom till Forsmark. I början var det en utmaning att få acceptans för rollen, eftersom det var ganska nytt att man skulle ta hänsyn till naturvärden, men hon fick bra stöd av sin chef. I början handlade arbetet mycket om radiologiska riskbedömningar, men nu är det naturvårdsfrågor som är hennes huvudfokus.

– Det händer fortfarande någon gång ibland att vikten av skyddet för naturmiljön i området ifrågasätts. Men när man får diskutera blir det mer att vi arbetar tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt, ur alla aspekter.

En typisk dag i Forsmark är Sara Nor-dén ofta ute en sväng i skogen, till exempel för att titta på en plats där man planerar ett borrhål, eller för att snitsla bårder i skogen. Bårderna är ett sätt att markera var viktiga gölar och våtmark finns, så att de inte körs sönder under skoglig skötsel under vintern.

Ta hand om radioaktivt avfall

– Jag tycker att det är ett jätteroligt jobb. Det finns en bred kompetens, ett öppet klimat där man delar med sig av kunskap och lär sig av varandra. Det känns också viktigt att bidra i ett projekt för att ta hand om det radioaktiva avfallet, som faktiskt finns, på ett bra sätt.

Arbetsdagarna på kontoret i Solna är det mer administrativt arbete i form av rapporter och att granska och rapportera in data.

Det naturvetenskapliga tänkandet och sättet att hämta in information som Sara Nordén fick under sin biologutbildning kommer till användning i jobbet, men hon tycker också att man lär sig mycket efter hand. Valet att läsa biologi var känslomässigt.

– Jag har alltid varit intresserad av djur och natur, och biologi var det som jag tyckte var roligast på gymnasiet. Jag hade inte tänkt ut vad jag skulle jobba med sedan, men jag tycker att jag har tur som hittade ett jobb där jag får arbeta som biolog.

Kommentarer

Kommentera