Frågor & svar
Nyheter

Bättre samverkan ska effektivisera tillsynen

Tillsynen inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontrollen ska effektiviseras och utvecklas enligt två nya utredningar. Högt upp på åtgärdslistan står bättre samverkan mellan kommunerna – en fråga som Naturvetarna drivit länge.

Publicerad:

Båda förslagen handlar om att tydliggöra de kommunala tillsynsmyndigheternas ansvar att samverka, samt att arbeta för att underlätta samverkan genom att tydliggöra de centrala myndigheternas och de regionala samverkansorganens ansvar för och styrning av tillsynen. Någon organisationsförändring är dock inte aktuellt.

– Samverkan är viktigt för att kommuner med mindre resurser ska kunna öka antalet inspektioner och bedriva tillsyn på ett effektivt och likvärdigt sätt. Detta är en fråga vi belyst flera gånger då bristerna får stor effekt på inspektörernas arbetsmiljö, säger Tobias Lundquist, utredare på Naturvetarna.

Miljötillsynutredningen föreslår att det i lag ska preciseras att en kommun måste ha personal motsvarande ett visst antal årsarbetskrafter för att klara miljö- och hälsoskyddet.

– Det tror vi kan vara positivt för att komma tillrätta med resursbrist. Tillsynen behöver mer resurser och strukturer som gör den fri från problem såsom hot, våld och jäv.

Om förslagen inte har lett till en förbättring av situationen senast 2021 föreslås att regeringen ska lagstifta om att kommuner med en liten kontroll- eller tillsynsverksamhet ska bilda gemensamma myndigheter. Det är en modell som idag används i Finland och som Naturvetarna ställer sig positiva till.

Utredningen av miljötillsynen föreslår också att kriterier för inspektörernas kompetens ska fastställas av Naturvårdsverket.

– Att definiera kriterier för inspektörernas kompetens är bra för att stärka inspektörernas profession och ställning. Däremot anser vi att det är bättre om det görs i samråd med representanter för övriga miljötillsynsmyndigheter, fackliga organisationer, professionsföreningar och akademin. Det är inspektörerna själva som bäst vet vilken kompetens som krävs för att utföra inspektionerna.

Läs mer om Naturvetarnas remissvar Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet samt Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan.

Johanna Rösth

projektledare webb

Kommentarer

Kommentera