Frågor & svar
Nyheter

DUELLEN: Borde tillväxten i skogen öka?

En aktuell fråga är om skogen kommer att räcka när vi tar steget in i bioekonomin. Skogsindustrierna menar att skogen har en outnyttjad potential, medan WWF tycker att ett intensifierat skogsbruk inte frälser oss från klimatkrisen.

Publicerad:

JA

Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna

1. Ditt viktigaste skäl till att skogstillväxten i Sverige borde öka?

Skogen är en underbar resurs, både som råvara och naturupplevelse. Samhällets förväntningar på vad skogen ska leverera ökar och om vi på allvar ska ställa om från ett fossilbaserat samhälle till en bioekonomi så behöver vi använda skogen till ännu mer produkter som kan ersätta fossilbaserade.

2. Kan tillväxten öka utan att miljö- och naturvärden påverkas?

Vi människor påverkar såklart vår natur i allt vi gör, både insatser för biologisk mångfald och skogstillväxt. Jag är övertygad om att vi kan göra en hel del för att öka tillväxten med ganska enkla medel utan negativ inverkan på den biologiska mångfalden och vi kan dessutom bli bättre på båda delarna. Jag tänker exempelvis på bättre föryngringar, förädlade plantor och minskade viltbetesskador.

3. Räcker skogen för att också producera biobränslen och nya material?

Allt som görs av olja idag kan göras av skog i morgon och skogen kommer att räcka långt men med ökade förväntningar kan skogen inte vara den enda lösningen för ett fossilfritt samhälle. Vi behöver bli ännu bättre på att effektivisera, elektrifiera och minska resursanvändningen. Samtidigt kan vi inom skogsindustrin öka produktionen av förnybara produkter vilket i sig medför ökade sidoströmmar som kan användas för produktion av biobränslen.

4. På vilket sätt kommer klimatförändringarna ändra spelplanen för skogsbruket?

Ett varmare klimat kommer med största sannolikhet innebära en ökad tillväxt i skogen men samtidigt ökar också risken för skador i form av nya skadegörare, stormar, bränder mm. Klimatförändringarna kommer också att innebära en större efterfrågan på skogsråvara då allt fler sektorer ska ställa om från fossilt till förnybart.

NEJ

Peter Westman, vice generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF

1. Ditt viktigaste skäl till att skogstillväxten i Sverige inte borde öka?

Frågan behöver nyanseras. Tillväxten kommer att öka som en följd av klimatförändringen. Det finns en övertro hos många att en ännu större intensifiering i skogsbruket är frälsningen mot den globala uppvärmningen. Skogen ska också leverera andra värden som biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Att då boosta volymproduktionen genom till exempel främmande trädslag, GMO, gödsling, ökad dikning är inte lösningen för att nå ett hållbart skogsbruk.

2. Kan tillväxten öka utan att miljö- och naturvärden påverkas?

Ja. Vissa insatser som exempelvis bättre föryngring, röjning och inte minst minskat viltbete kan öka tillväxten utan att komma i konflikt med naturvården.

3. Räcker skogen för att också producera biobränslen och nya material?

Det beror på. Utmaningen är att anpassa produktionen och konsumtionen efter naturens gränser och vad vår planet klarar av. Det är inom det utrymmet som vi kan hämta biobränslen och skogsråvara. Anledningen till att vi har växande miljöproblem idag är att vi människor överkonsumerar jordens resurser.

4. På vilket sätt kommer klimatförändringarna att ändra spelplanen för skogsbruket?

Skogen växer mer i ett varmare klimat, men samtidigt får vi andra problem. Riskerna ökar för skogsskador som bränder och växtsjukdomar. Redan idag ser vi blötare marker och vägar under vinterhalvåret som gör det svårare att avverka och transportera virke. Ökad variation i skogen, anpassat brukande, ny teknik, god planering och bättre samarbete bör kunna hantera en del av dessa utmaningar.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera