Frågor & svar
Nyheter

Förstärkt medlemsförmån som förebygger ohälsa

Har du en eller flera medlemsförsäkringar inom liv-, olycksfalls- och sjukförsäkringsområdet? Grattis! Den 1 januari blir Akademikerförsäkrings försäkringserbjudande väsentligt bättre till både villkor och pris. Då flyttas de automatiskt över till Skandia. Du får då tillgång till ett förmånligt upplägg för att förebygga ohälsa och sjukskrivning, exempelvis samtalsstöd med ekonom, jurist eller psykolog. Ingår utan extra kostnad!

Publicerad: Uppdaterad:

Erbjudandet att teckna gruppförsäkringar genom ditt medlemskap hos oss blir från och med den 1 januari 2019 förmånligare, både till villkor och pris, jämfört med tidigare. Det gäller liv-, olycksfalls-, sjuk- och trygghetskapitalförsäkringar med diagnosförsäkring (nu sjukkapital). I sjukförsäkringen ingår förebyggande hjälp redan vid risk för sjukskrivning på grund av stress och psykisk ohälsa.

En riktigt bra nyhet är att alla som har någon av dessa försäkringar, får den 1 januari tillgång till ett samtalsstöd med ekonom, jurist eller psykolog utan extra kostnad. Det kan handla om frågeställningar relaterade till livsstress (sorg, missbruk, föräldraskap och relationsproblem), juridiska och ekonomiska frågeställningar i arbete eller privatliv samt ett proaktivt hälsostöd kopplat till kost, hälsa och motion.

Läs mer om hela erbjudandet här www.akademikerforsakring.se/nyttavtal

Alla personförsäkringar du redan har genom ditt medlemskap hos oss flyttas över till Skandia utan att du behöver göra något.

Vill du säkerställa att du nyttjar denna medlemsförmån fullt ut, kontakta Akademikerförsäkring via info@akademikerforsakring.se. Om du redan har en försäkring genom ditt medlemskap hos oss, logga in med BankID på www.akademikerforsakring.se för att se vilka försäkringar du omfattas av.

Akademikerförsäkring upphandlar försäkringar kollektivt för totalt 290 000 medlemmar i vårt och sex andra Sacoförbund. Det gör att du får bästa möjliga gruppförsäkringar, service, råd och vid behov ett personligt stöd i dialog med försäkringsbolagen.

Det nya erbjudandet innebär dock en försämring av villkoren för vissa medlemmar som är 60 år och äldre och har en livförsäkring. De som berörs av detta har fått individuell information om de nya villkoren.

Frågor och svar

Varför och hur har Akademikerförsäkring valt ut just Skandia?

Akademikerförsäkring har efter en gedigen upphandlingsprocess, i vilken åtta av de mest välrenommerade försäkringsbolagen deltagit, kommit fram till att Skandia är den bästa leverantören. De viktigaste skälen är att Skandia:

  • Ger kunderna/medlemmarna de bästa försäkringsprodukterna sett till villkor och pris.
  • Är ett ömsesidigt/kundägt företag vilket stämmer mycket väl överens med Akademikerförsäkrings affärsidé och dess fackliga ägare.
  • Bedriver ett unikt och föredömligt arbete inom hälsoområdet med långsiktig forskning och ett förebyggande perspektiv som ger våra kunder/medlemmar fördelar redan idag.

Vad måste jag göra för att nyttja fördelarna? 

För den som är kund hos Akademikerförsäkring idag sköts flytten automatiskt den 1 januari 2019, förutom i vissa fall då kunden inte är fullt arbetsför. Kontakta Akademikerförsäkring för mer information. 

Hur många människor omfattas av bytet?

Akademikerförsäkrings nuvarande cirka 110 000 kunder flyttas automatiskt över till motsvarande eller bättre försäkringar hos Skandia. Totalt sett erbjuds 290 000 medlemmar i de sex fackförbund som äger företaget möjlighet att teckna försäkringarna som en del av medlemsförmånerna.

Vad betyder det nya avtalet med Skandia för Akademikerförsäkring som företag?

Det nya avtalet gör att vi kan erbjuda 290 000 medlemmar i de sex fackförbund som äger oss, personförsäkringar som är kraftigt förbättrade till både villkor och pris, och där Skandias innovativa upplägg för att förebygga ohälsa och sjukskrivning är en viktig del.

Vad betyder det nya avtalet med Skandia för de fackförbund som äger Akademikerförsäkring?

Det nya avtalet innebär att Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Farmaceuter kan erbjuda sina totalt 290 000 medlemmar en förstärkt medlemsförmån i form av personförsäkringar som är kraftigt förbättrade till både villkor och pris, och där Skandias innovativa koncept för att förebygga ohälsa och sjukskrivning är en viktig del.

Får alla försäkringar från Akademikerförsäkring ny leverantör? Blir Skandia enda leverantören?

Nej. Avtalet med Skandia omfattar Livförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Sjuk- och olycksfallsförsäkring, Sjukförsäkring, Trygghetskapitalförsäkring (fd sjukkapital) samt Barnförsäkring som tecknats innan 2016-02-01. Övriga försäkringar från Akademikerförsäkring påverkas inte.

Sjukvård och diagnosförsäkring är kvar hos Trygg Hansa, sakförsäkringar (som hem och bil, men även nytecknade barnförsäkringar) ligger kvar i Moderna och företagsförsäkringar hos Svedea. Inkomstförsäkringen som fackförbunden som äger Akademikerförsäkring har hos Folksam påverkas inte heller.

När sker bytet av leverantör i praktiken?

Den 1 januari 2019 flyttas försäkringarna automatiskt över till Skandia.

Hur kan försäkringarna bli bättre utan att priset går upp?

Akademikerförsäkring har genomfört en stor upphandling med åtta tillfrågade försäkringsbolag. Eftersom vi förhandlar för 290 000 medlemmar får vi en styrka och möjlighet att få en mer prisvärd och kundanpassad lösning.

Kommentarer

Naturvetarna 2018-12-12

Vi förstår att du känner dig missnöjd. Personliga medlemsärenden kan vi dock aldrig kommentera eller svara så här på webben. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta Akademikerförsäkring på nytt.

Kjell 2018-12-04

Det är ändå märkligt och oetiskt, inte minst mot oss som haft försäkringen i många år, särskilt som byte av försäkringsgivare liksom höjt försäkringsbelopp sannolikt kräver hälsodeklaration, vilket inte alla kommer att klara kraven för. Man tecknar knappast heller en livförsäkring för att trygga livet för efterlevande endast för tiden fram till man blir 60 år utan för en betydligt längre period. Jag trodde jag kunde lita på Akademikerförsäkring, men uppenbart inte! Jag är inte någon expert på försäkringsavtalslagens krav (2005:104 kapitel 19) – men jag är ganska tveksam om man uppfyller lagkraven där: o 19 kap. 5-8 §: Man har, genom att bl.a. utelämna information (även i utskicket), nog inte lämnat den information som ska underlätta en ändamålsenlig bedömningen där inte heller viktiga begränsningar tydligt framgår, särskilt som dessa är till nackdel för försäkringstagarna. Ja skrivningarna på SN:s webb är/var nog därtill vilseledande enligt konsument- och marknadsföringslagstiftningen. o 19 kap. 11+15-17 §: Om man nu har avslutat en livförsäkring (Movestic) och ersatt den med en annan (Scandia). Då har man ju rätt att utan hälsoprövning få ett likvärdigt skydd genom en fortsättningsförsäkring. Men det skydd man erbjuder är ju inte samma eller likvärdigt, inte för oss över 60 år. Det är ju ganska drastiska minskade försäkringsbelopp det handlar om. Om jag förut tecknat ett belopp av 1,5 mkr så blir det som exempel en sänkning med ½ mkr vid 63 års ålder, över 800 tkr mellan 64 och 66 år och nästan 1,4 mkr mellan 67 och 69 år (drygt 100 000 i stället för 1,5 mkr)! Inte precis likvärdigt, så hur har ni tänkt att lösa det? Rimligen borde det gå att göra mindre drastiska förändringar så att syftet med livförsäkring ska gälla även för oss äldre! Gör om - gör rätt!

Klara Rapp 2018-11-15

Hej Kjell och tack för din kommentar. I mars i år fattade Akademikerförsäkrings styrelses beslut om att säga upp avtalet med Movestic. I och med det satte en stor upphandling igång och efter noggranna överväganden fattade styrelsen beslut om att välja Skandia. Utgångspunkten var att Akademikerförsäkring ska ha ett erbjudande som gör det lättare för alla förbund att rekrytera och behålla medlemmar. Akademikerförsäkrings uppdrag är att hitta de bästa erbjudandena för så många förbundsmedlemmar som möjligt. I och med beslutet att upphandla ett nytt avtal gjordes ett strategiskt val att ha fokus på studenter och yrkesverksamma upp till 60 år. Det erbjudande Akademikerförsäkring nu erbjuder från och med 1 januari 2019 är som helhet mer konkurrenskraftigt, mer rättvist eftersom varje grupp bär sina egna kostnader och risker, och både ekonomiskt och socialt hållbart på lång sikt. Tyvärr innebär de nya villkoren att vissa som är 60 år och äldre och har en livförsäkring får en försämring, och detta kunde vi ha varit tidigare och tydligare med i vår kommunikation på vår hemsida. Därför förtydligar vi det nu. Detta har dock kommunicerats i den individuella information som varje försäkringstagare fått. Den här åldersgruppen får däremot del av alla förbättringar i de övriga försäkringarna. Vänliga hälsningar Klara Rapp, avdelningschef förhandling & medlemsservice

Kjell 2018-11-09

Hej Naturvetarna! Akademikerförsäkring ägs ju av Naturvetarna (SN) tillsammans med några andra SACO-förbund och är den försäkringsförmedlare som SN hänvisar till när det gäller ett antal gruppförsäkringar. Jag har starka invändningar mot de förändringar av livförsäkringen som börjar gälla efter nyår. Min förhoppning är inte att ni och de andra förbunden som accepterat dessa ska skämmas utan att ni gör om och gör rätt! Att Naturvetarna på hemsidan skriver att Akademikerförsäkrings försäkringserbjudande blir "väsentligt bättre till både villkor och pris" (se nedan: utdrag från Naturvetarnas webbsida) är direkt vilseledande när det gäller den fortsatta livförsäkringen i Skandia från 2019. Där ingår två klara försämringar framförallt för äldre - införda i jakten på nya unga lönsamma kunder: 1) Från 60 års ålder införs ett åldersavdrag med 10 % per år (max 50 %). Idag är detta 0 %. 2) Slutåldern sänks från 70 till 67 år. Visserligen införs en Seniorlivförsäkring men den har helt andra lägre belopp. Det betyder att om jag idag har ett försäkringsbelopp på 1,5 mkr så höjs det visserligen nominellt till ca 1,6 mkr, men vid 63 år är det i praktiken bara 1,1 mkr (-30 % av nominellt belopp) och vid 65 är det bara ca 800 tkr (en halvering av nominellt belopp). Vid 67 års ålder ger seniorförsäkringen ca 130 tkr, något som ytterligare sänks för vart ytterligare år. Att jämföra med nuvarande försäkring som ger 1,5 mkr ända till fyllda 70 år! Jag har haft denna försäkring i många många år för att säkra att min fru har en trygghet om det värsta skulle hända. Vi har planerat utifrån det. Och så ändrar man villkoren på detta drastiska sätt och kallar det till råga på allt för en väsentlig förbättring! Detta stämmer ju inte heller med den affärsidé som ni presenterar på hemsidan (om Akademikerförsäkrings historia): "Ur denna strävan växte ett utvecklingsbart affärskoncept fram: Att till respektive förbund erbjuda tjänster antingen till lägre pris än tidigare, men med samma kvalitet eller till samma pris som tidigare, men med högre kvalitet". Jag undrar vom ni verkligen tillvaratagit medlemmarnas bästa som hänvisar till en livförsäkring som har så klart försämrade villkor när man blir äldre och motivet för en livförsäkring börjar bli påmint. Är det ens lockande för de yngre - om de skulle veta om det? Naturvetarna https://www.naturvetarna.se/vi-erbjuder/tidning-och-nyheter/2018/forstarkt-medlemsforman-som-forebygger-ohalsa/ (UTDRAG) ”Vad betyder det nya avtalet med Skandia för Akademikerförsäkring som företag? Det nya avtalet gör att vi kan erbjuda 290 000 medlemmar i de sex fackförbund som äger oss, personförsäkringar som är kraftigt förbättrade till både villkor och pris, och där Skandias innovativa upplägg för att förebygga ohälsa och sjukskrivning är en viktig del”. ”Vad betyder det nya avtalet med Skandia för de fackförbund som äger Akademikerförsäkring? Det nya avtalet innebär att Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Farmaceuter kan erbjuda sina totalt 290 000 medlemmar en förstärkt medlemsförmån i form av personförsäkringar som är kraftigt förbättrade till både villkor och pris, och där Skandias innovativa koncept för att förebygga ohälsa och sjukskrivning är en viktig del”.
Kommentera