Frågor & svar
Nyheter

Vad vill politikerna med högskolan?

Alla är överens om att Sverige ska ha en högskola i världsklass. Vägarna dit ser lite olika ut i det politiska landskapet. Naturvetarnas studentråd ställde 5 frågor till de politiska partierna.

Publicerad:

1. Hur ska högskolan leva upp till det livslånga lärandet?

2. Hur vill ni matcha utbildning mot arbetsmarknadens behov?

3. Hur vill ni säkra kvaliteten i högre utbildning?

4. Hur vill ni främja hälsan hos studenter?

5. Hur får ni få fler att studera?

Vänsterpartiet

1. Trygg ekonomi under hela studietiden. Värdesäkra studiemedlen.

2. Politiken ska inte styra utbudet, det bör högskolorna själva göra utifrån studenternas efterfrågan.

3. Öka statsbidragen till studentkårerna, då de bevakar att utbildningarna håller en hög kvalitet.

4. Det ska gå att leva på studiemedlet, man ska ha en bostad och rätten att kunna bli sjuk.

5. Höj bidragsdelen i studiemedlen. Högre utbildning ska finnas i hela landet.

Socialdemokraterna

 1. Fler fristående kurser och påbyggnadsutbildningar så att fler yrkesverksamma kan omskola sig och kompetensutvecklas.

2. Systemet för hur universitet och högskolor ska styras och finansieras utreds nu.

3. Ett nytt system har införts för kvalitetssäkring av både utbildning och forskning. Värna studenternas inflytande och internationalisering.

4. Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, också ska gälla för studerande som inte får studiemedel. Möjligheten till deltidssjukskrivning. Stävja sexuella trakasserier.

5. Vi höjer studiebidraget, satsar på fler hyresrätter och ser över trygghetssystemen för studenter.

Miljöpartiet

1. Vägen till högskolan behöver breddas. Yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig eller omskola sig mitt i arbetslivet.

2. Det ska ske i samverkan mellan högskolan och arbetslivet, där behovet av kompetensförsörjning styr.

3. Underlätta studievalet genom att förtydliga vilken kvalitet kurser och program håller.

4. Man ska kunna sjukskriva sig på deltid. inför standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin.

5. Gör det möjligt för studenter med småbarn att få hjälp av närstående. Bygg mer bostäder. 

Centerpartiet

1. Inrätta fler kurser på halvfart som man kan kombinera med arbete. Ge studiemedel högre upp i åldrarna.

2. Tydligare koppling till arbetsmarknaden, genom bland annat utökad praktik. Fler platser på yrkeshögskolan.

3. Studenter ska kunna jämföra arbetsmarknadsstatistik, antal lärarledda timmar och tidigare studenters åsikter för olika program och lärosäten.

4. Det ska gå snabbare att få hjälp utan remiss vid lättare psykisk ohälsa. Möjligt att kunna sjukskriva sig på halvtid och översyn av antalet karensdagar.

5. Sänkta marginalskatter. Fribeloppet för bidragsdelen i CSN bör höjas och helt slopas för lånedelen.

Liberalerna

1. Genom skattelättnader vill vi uppmuntra arbetsmarknadens parter att bygga upp individuella kompetenskonton.

2. Lägre marginalskatter så att det lönar sig att studera. Kortare och effektivare yrkesutbildningar.

3. Höj antagningskraven och inför inträdesprov på vissa utbildningar. Mer lärarledd undervisning.

4. Mer resurser för att främja en god psykosocial miljö och införande av en psykiatriambulans.

5. Marginalskatterna ska sänkas rejält för att göra det mer lönsamt att utbilda sig. 

Kristdemokraterna

1. Studiemedel till det år man fyller 50.

2. Låt företagen erbjuda kompetenskonton som disponeras fritt av den anställde för fortbildning.

3. Kvalitetsuppföljning av svensk forskning och innovation. 

4. Stärk skyddet av SGI för studenter utan studiemedel. Man ska kunna studera som deltidssjukskriven.

5. Det måste löna sig att utbilda sig, bland annat genom  sänkta skatter och jobbskatteavdrag så att så få som möjligt betalar statlig skatt.

Moderaterna

1. Höj fribeloppet i studiemedlet. Höjd åldersgräns för att få studiemedel.

2. Fler ska kunna byta yrkesbana högre upp i åldrarna. Premiera akademisk kvalitet, genomströmning och etablering på arbetsmarknaden när resurserna ska fördelas.

3. Alla akademiska utbildningar ska redovisa kvalitet och jobbchanser genom en nationell rankinglista.

4. Säkerställ att studenthälsan fungerar för att snabbt få rätt hjälp.

5. Sänk skatten för alla som arbetar och höj fribeloppet i studiemedlet. 

Sverigedemokraterna

1. Ge dem som har valt fel utbildning en andra chans. Gör det också möjligt att byta karriär.

2. Förbättra yrkes- och studievägledningen. Höj studiemedlet för de som väljer en samhällsnyttig utbildning, främst inom naturvetenskapen.

3. Mer lärarledd studietid. Kvalitet ska gå före kvantitet.

4. Undervisning måste premieras högre gentemot forskning på våra högskolor.

5. Utbilda för arbetsmarknadens behov. Inga nya studentplatser om det inte blir fler studentbostäder.