Frågor & svar
Nyheter
Att borra djupt är ingen garanti för framtiden.

Är det hållbart att borra djupare efter vatten?

Grundvattennivåerna fortsätter att sjunka i stora delar av landet. Allt fler djupborrar för att säkra vattentillgången när de grävda brunnarna sinar. Är det en hållbar lösning? Hur påverkas skog och natur av sänkta grundvattennivåer?

Publicerad:

Tillgången på grundvatten förutsätter att regnet som fallit och snön som smälter filtreras ner genom marken. Vatten djupare ner i marken kräver oftast längre tid för transport från ytan. De senaste torra somrarna och snöfattiga vintrarna märks ännu inte på det djupare grundvattnet. 

Djupborrade brunnar tar oftast vatten från berggrundens sprickor, men där berget är poröst bidrar porsystemet. Att borra djupare brunnar löser förhoppningsvis vattenförsörjningen nu, men det är inte självklart att vattenmängden som idag är möjlig att ta ut kommer att vara densamma framöver och täcka vårt behov. 

Man ska även komma ihåg att en grävd och en borrad brunn på samma plats inte ger samma vattenkvalitet. Kvaliteten kan variera mycket då uppehållstid och geologi spelar stor roll. I naturen påverkar sänkta grundvattennivåer speciellt de vattendrag och våtmarker som har sin tillförsel från främst grundvattenmagasin. 

Vattnet går i kretslopp och får vi mindre nederbörd påverkar detta båda yt- och grundvatten. Skog och natur påverkas av sänkta grundvattennivåer genom att biotoper stressas, exempelvis våtmarker som torkar ut och mindre producerad biomassa.

Text: Sofia Åkesson, doktorand. Granskat av Charlotte Sparrenbom, docent vid Geologiska Institutionen, Lunds Universitet