Frågor & svar
Nyheter

Brist på kompetens hämmar industrins forskning

Näringslivet har svårt att rekrytera personal till forskning och utveckling. Det är en av slutsatserna när IVA´s första årliga FoU-barometer presenterades igår. Samtidigt arbetar enbart 10 procent av Naturvetarnas disputerade medlemmar med forskning och utveckling inom privat sektor.

Publicerad:

FoU-barometern visar att fyra av tio företag anser det svårt eller mycket svårt att rekrytera FoU-personal i Sverige och att det har blivit svårare att rekrytera FoU-personal idag jämfört med för fem år sedan.

Naturvetarnas lönestatistik visar att det endast är cirka 9 procent av de disputerade medlemmarna under 45 år som arbetar med FoU inom privat sektor. Dessutom har denna siffra minskat sett till hur det såg ut för fem år sedan.

- Det är förvånande att det är så få av Naturvetarnas disputerade medlemmar under 45 år som arbetar med forskningsuppgifter inom industrin, säger Per Klingbjer förbundsdirektör Naturvetarna.

Naturvetarnas statistik visar samtidigt att det endast är cirka en tredjedel av de disputerade medlemmarna under 45 år som arbetar på universitet och högskolor. Andelen som forskar vid lärosätena är ännu mindre, enbart en av fem.

- Förklaringen till den låga andelen forskarutbildade som återfinns inom forskning och utveckling inom industrin, finns i vilket fall inte att finna i konkurrensen från lärosätena.

En potentiell orsak kan vara att det finns en felmatchning av kompetens.

- Troligen finns förklaringen i ett flertal faktorer såväl i hur väl utbildningssystemet möter de specifika kunskapsbehoven på arbetsmarknaden som i hur samverkan mellan sektorerna fungerar. Men den kan även finnas i föreställningar om vad det innebär att vara forskare inom industrin.

FoU-barometern är en ny årlig undersökning som genomförs av IVA för att kartlägga investeringsklimatet i Sverige. Naturvetarna, som är en av finansiärerna till projektet, ser barometern som en viktig indikator på hur det står till med forskningsklimatet i landet.

- Barometern kommer vara ett viktigt underlag för diskussioner inom svensk forsknings- och näringspolitik. Nu är det viktigt att vi tittar på förklaringsfaktorer till det som undersökningen pekar på. I detta arbete kan Naturvetarnas kunskaper om naturvetare inom forskning och arbetsmarknad utgöra en viktig pusselbit, säger Per Klingbjer.

Nu måste resultaten också omsättas i konkreta politiska åtgärder för att komma tillrätta med till exempel den alarmerande bristen på AI-kompetens som lyfts fram i barometern. Eftersom kompetenstillgång är en faktor som lyfts fram som avgörande i FoU-barometern måste regeringen snarast ta fram en kompetensstrategi för dessa frågor, i samråd med arbetsmarknadens parter.

Kommentarer

Kommentera