Frågor & svar
Nyheter

Sätt ramarna i dialog med chefen

Att erbjuda medlemmarna verktyg så att de själva kan påverka sin lön, villkor och möjligheter. Det är den viktigaste fackliga frågan, enligt Bo Seving, förhandlingsdirektör på Naturvetarna.

Publicerad:

– Med avstamp i de centrala kollektivavtalen, som ofta är värt miljontals kronor för våra medlemmar, ska medlemmarna kunna teckna avtal anpassade för arbetsplatsen och individen, säger han.

Konkret kan det handla om att växla lön till pension eller längre semester. För att få arbetslivet att fungera kan man till exempel komma överens om att jobba hemma ibland. 

– Nyckeln till att hamna rätt är dialogen med närmsta chef. Det är där man sätter ramarna och definierar arbetsuppgifterna utifrån verksamhetens behov, som ska utmynna i en överenskommelse. I det ligger att man är enig om förväntningar på resultat.

Rimlig arbetsbörda

Här menar Bo Seving att chefen har ett ansvar att vara tydlig i överenskommelsen med medarbetaren och se till att arbetsbördan är rimlig och att förväntningarna är tydliga. Det nya gränslösa arbetet gör det möjligt att jobba när och var som helst, vilket gör att många arbetar mer än de kanske borde.

– Särskilt för dem som är nya på arbetsmarknaden kan det vara svårt att hantera den situationen och veta vilket resultat man förväntas uppnå. Många unga presterar mer än vad de behöver, som en följd av otydliga mål.

Hur löser man det?

– Regelbundna avstämningar med chefen, som måste vara lyhörd för individens behov och önskemål. Det ska vara möjligt att kunna dra i handbromsen om det behövs. Därför är det dagliga småpratet mellan chef och medarbetare så viktigt.

Stärka medlemmarna

Bo Seving påminner om att det som är bra för medarbetaren också är bra för verksamheten. Mår medarbetaren bra så gör hen ett bra arbete till nytta för arbetsgivaren.

Vilka verktyg erbjuder Naturvetarna?

– Genom vår service till medlemmarna stärker vi medlemmarna, både direkt och indirekt via våra fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna. Våra olika tjänster som lönerådgivning, lönesamtalscoachning och karriärsamtal är verktyg som får medlemmarna att utvecklas.

För kassabok

Självklart är också lönen överenskommen med chefen och sätts i dialog.

– Du ska veta på vilka grunder lönen är satt och vad du ska göra för att kunna påverka din lön. Ökat ansvar och högre kompetens leder till bättre resultat, vilket är kopplat till högre lön.

Han tipsar om att föra kassabok över vad man presterar i förhållande till uppsatta mål. Därför är det så viktigt att komma överens med chefen om vad som är tillräckligt bra för att motivera en lönehöjning.

– Kom ihåg att lönerna är individuella, där kompetens, ansvar och resultat ligger som grund för lönen. I de centrala avtalen anges förutsättningarna för lönehöjningar och hur processen ska fungera. Lönen ska spegla det värde du tillför verksamheten.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Henric W 2019-01-10

För mycket tid/pengar läggs från fackets sida på att sklcka ut reklamerbjudanden om allt ifrån bolån till resor. Viktigaste fråga: Ta fram en kompetens-fond som medlemmar kan söka medel ur för att finansiera egen kompetensutveckling
Kommentera