Frågor & svar
Nyheter

Erik Petrè, ordförande för Naturvetarna 2020-12-23

Hej och tack för din kommentar, För att komma vidare i frågan om hur skogen ska brukas är det viktigt att den blir belyst från olika håll. Stundtals är diskussionen hård och man lyssnar inte alltid på varandra. För mig är det viktigt att vi nu kommer vidare och hittar lösningar som så många som möjligt kan ställa sig bakom. Jag upplever att de flesta av oss är överens om merparten av vad som måste göras. Det är en bra förutsättning för att komma vidare. Naturvetarna har många medlemmar i de olika intressegrupperna och har tillsammans mycket kunskap. Den kunskapen vill jag ska tas tillvara för att skapa ett mer hållbart skogsbruk med mer biologisk mångfald och större klimatnytta, liksom att producera virke. Jag vill klargöra att Naturvetarna inte har någon uppfattning om hur skogen ska brukas. Däremot är vi gärna en arena för diskussioner om skogens naturvärden och hur skogen ska skötas. Min fru och jag har som fastighetsägare anslutit oss till certifiering, enligt FSC. Det innebär så mycket mer än att bara spara nyckelbiotoper. Lövandelen ska vara högre och man förbinder sig att avsätta bestånd för fri utveckling. De företag som anlitas ska ha kollektivavtal. De flesta gör nog det av samma skäl som vi och ser andra värden än bara ekonomiska. I det ligger att kraven är rimliga och relevanta. Förutom i fjällen så är nästan all mark i Sverige brukad. De så kallade naturskogarna är ofta plockhuggna och även betade fram till 1950-60 talen. De är alltså mer eller mindre kulturpåverkade. Vi ska förstås skydda omistliga naturvärden. Och säkert måste en del av de arealer som nu är avsatta för fri utveckling skyddas. Hur mycket som ska skyddas måste vi tillsammans komma överens om. I direktivet till skogsutredning 2019 står att äganderätten ska göras tydlig. Otydligheten gör att många är oroliga för att förlora brukanderätten i sin skog, och väljer att inte ta den hänsyn till mångfalden som de egentligen önskar. Min personliga uppfattning är att det är olyckligt.