Frågor & svar
Om oss >

Geosektionens styrelse

Magnus Johansson, ordförande

Jobbar för närvarande på SGU med materialförsörjning och har ett förflutet som anställd, egenföretagare och konsult, där jag bland annat arbetat med industrimineral, markmiljö, bergtäkter, tillståndsfrågor och dammsäkerhet. Har en bred akademisk bakgrund med dubbel Magisterexamen i Geologi och Naturgeografi från Universitetet i Hannover och är Europageolog (EurGeol).

 

Tobias C. Kampmann, vice ordförande

Arbetar som handläggare på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Tidigare karriär som forskare i malmgeologi på Luleå tekniska universitet. Utbildningsbakgrund med fokus på berggrunds- och malmgeologi från RWTH Aachen University (B.Sc.), Tyskland, samt från Lunds universitet (M.Sc.) och Luleå tekniska universitet (PhD).
Tobias tror att Geosektionen kan ta en nyckelroll i frågan om kompetensförsörjningen till den svenska geosektorn. Det finns ett tydligt behov att rekrytera fler studenter och förbättra nätverkandet mellan akademin och industrin för att säkra branschens kompetensbehov.

Otto Pile, kassör

Fil.mag. i jordartsgeologi. Efter ett antal projektanställningar har jag sedan 15 år arbetat på SGU. Min huvudsakliga arbetsuppgift är kartläggning och beskrivning av Sveriges jordarter inom avgränsade områden.

 

 

 

Felix Makowsky, sekreterare

Arbetar för närvarande som geolog på Sigma Civil Öst med fokus på tunnelproduktion. Har tidigare jobbat som fältgeotekniker och entreprenadgeolog och har kompletterat denna praktiska erfarenhet i fält och produktion med modellering, programmering och produktionssimulering. ”Mitt övergripande mål är att överbrygga det glapp mellan utbildning och yrkesliv som jag själv till viss del upplevde under min tid som student.” Tog masterexamen i geologi vid Stockholms universitet 2015.

 

 
 
Gerhard Schwarz, ledamot

Arbetade i mer än 25 år som Geofysiker vid SGU i Uppsala där han ansvarade för
observationer av jordens magnetfält i tid och rum. Arbetade även med geotermi samt ytnära
frågor. Gerhard är uppvuxen och utbildad i Tyskland där han sedan var involverad i
interdisciplinära undersökningar av aktiva och passiva kontinentalränder i nästan 20 år. Idag
är han pensionerad, men fortfarande mycket intresserad i geovetenskaper samt
samhällspolitiska frågor.

 

Geo_michaela_130.jpgMichaela Åberg Seliö, ledamot

Jobbar för närvarande som uppdragsledare/teknikansvarig berg på Sweco.
Har tidigare arbetat inom gruvindustrin ett antal år med gruvplanering och som karterande geolog.
Fil.mag i bergrundsgeologi från Uppsala universitet.

 

 

Geo_liselott_130.jpgLiselott Kutscher, ledamot

Arbetar som miljökonsult på WSP inom sektionen för förorenade områden. Jag arbetar i dagsläget bland annat med sulfidbergsproblematik i anläggningsbranschen och i gamla gruvområden, miljötekniska utredningar och riskbedömningar av förorenade områden. Jag har även arbetat en hel del med vattenvårdsutredningar och dagvattenutredningar. Jag har i grund och botten en Fil.mag i geovetenskap med inriktning mot berggrundsgeologi och geokemi samt en Fil.Lic i Maringeologi.

 

Geo_karolina_130.jpgKarolina Lagerquist, studentledamot

Är i slutet av min kandidatutbildning i geologi, geokemi & geofysik vid Stockholms universitet. Har jobbat på däck i Stockholm skärgårdstrafik och även med provtagning till sjöss. Tycker om att jobba i fält och labb samt med geologi kopplat till hållbarhet och miljöfrågor.

Under min tid på utbildningen har jag engagerat mig som studentrepresentant vid Institutionen för geologiska vetenskaper och jag ser fram emot att jobba vidare med kopplingen mellan studenter och arbetsmarknad inom geosektionen.

Senast uppdaterad: