Frågor & svar
Om oss >

Skogsakademikernas stipendier

Är du skogsakademiker och behöver ett tillskott i kassan? Då finns det pengar att söka i Skogsakademikernas två fonder: Kamratfonden och von Porats fond. Sista ansökningsdag är den 15 april varje år.

Stiftelsen Kamratfonden

Delförbundet Skogsakademikerna bildade 2005 Stiftelsen Kamratfonden av de pengar som återstod efter fusionen med Naturvetareförbundet. Utdelningen i Kamratfonden baseras på direktavkastningen från föregående år. 

Bidrag ur Stiftelsen Kamratfonden kan sökas av skogsakademiker eller av den som studerar till en skogsakademisk examen. Syftet är att stödja och uppmuntra samt stärka sammanhållningen skogsakademiker emellan. Medlemmar i Skogsakademikerna har företräde.

Bidrag kan sökas till:

 • studieresor,
 • kompetenshöjning,
 • behövande skogsakademiker eller behövande anhöriga till avliden skogsakademiker,
 • uppmuntran eller belöning av skogsakademiker som väsentligt bidragit till att öka skogsakademikernas kompetens eller anseende,
 • trivselfrämjande aktiviteter.

Ansökan till von Porats fond kan normalt göras en gång per år. Ansökningarna bereds av fondens styrelse och dessa ska vara Stiftelsen Kamratfonden tillhanda senast den 15 april. Sökande får besked om utfall av ansökan senast en månad efter att beslutat har tagits av styrelsen. Ansökningshandlingar returneras inte. 

Anvisningar för ansökan

 • Ange syfte med ansökan samt eventuell projektbeskrivning (mål, metod och förväntat resultat).
 • Ange vilken fond ansökan riktas till samt vilken typ av bidrag som sökes.
 • Ange namn och kontaktuppgifter samt eventuell grupp eller organisation.
 • Ange eventuell handledare eller projektledare.
 • Kostnadskalkyl, budget.
 • Sökt belopp.
 • Ansökan kan bara göras för projekt, resor eller dylikt, som ännu inte påbörjats eller genomförts vid ansökningstidens utgång.
 • Återrapportering skall göras inom tre månader efter avslutad resa eller avslutat projekt. Ange i ansökan på vilket sätt det avses. Det kan till exempel göras antingen som en särskild rapport eller som en artikel i Naturvetaren.
 • Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdag kommer inte att behandlas.

Ansökan

Ansökan om bidrag sänds per post eller e-post till:

Skogsakademikerna
c/o Naturvetarna
Box 760
131 24 Nacka

E-post: erik.palmqvist@naturvetarna.se

 

Stiftelsen von Porats fond

Delförbundet Skogsakademikerna förvaltar Länsjägmästare Ernst von Porats Donationsfond. Fonden kom till efter ett testamente på 10.000 kronor från Ernst von Porat år 1909 och heter nu Stiftelsen von Porats fond. Stiftelsens syfte är att ge medlemmar i en medicinskt eller socialt svår situation ekonomiskt bidrag. Pengar delas ut som engångsbelopp till stöd och uppmuntran.

Utdelningen från von Porats fond baseras på direktavkastningen från föregående år.  

Ansökan till von Porats fond kan normalt göras en gång per år. Ansökningarna bereds av fondens styrelse och dessa ska vara von Porats fond tillhanda senast den 15 april. Sökande får besked om utfall av ansökan senast en månad efter att beslutat har tagits av styrelsen. Ansökningshandlingar returneras inte 

Anvisningar för ansökan

 • Ange namn och kontaktuppgifter.
 • Ange skäl och bakgrund till sökt bidrag.
 • Sökt belopp.

Ansökan

Ansökan om bidrag sänds per post till eller e-post:
Skogsakademikerna
c/o Naturvetarna
Box 760
131 24 Nacka

E-post: erik.palmqvist@naturvetarna.se

Senast uppdaterad: