Frågor & svar
Om oss >

Stadgar för delförbundet Skogsakademikerna

Stadgarna antogs vid konstituerande medlemsmöte 27 maj 2005. I samband med extrakongressen oktober 2008 och fusionen mellan Naturvetareförbundet och Agrifack och bildandet av Naturvetarna 1 januari 2009 har i stadgarna ”Naturvetareförbundet” ersatts  av ”Natur­vetarna”.

§ 1
Ändamål och uppgift

Skogsakademikerna är ett delförbund i Naturvetarna. Skogsakademikerna har till uppgift
att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som berör medlemmarnas yrkesliv som arbetstagare, uppdragstagare eller som egna företagare,
att tillvarata medlemskårens intressen i arbetsmarknadsfrågor samt i skogsnärings- och samhällsfrågor,
att främja högre skoglig utbildning och skogsvetenskap samt att verka för medlemmarnas utveckling av den yrkesmässiga kompetensen och
att stärka kamratskap och samhörighetskänsla inom medlemskåren.

§ 2
Beslutande och verkställande organ

Skogsakademikernas högsta beslutande organ är medlemsmötet och i förekommande fall extra medlemsmöte. Skogsakademikernas verksamhet leds av en styrelse.

§ 3
Medlemskap

Medlemmar i Naturvetarna med skoglig kompetens eller skoglig yrkestillhörighet och de som studerar till en skoglig högskoleexamen registreras i Skogsakademikerna.
Denna registrering sker inte mot medlemmens vilja.
Medlem är skyldig att vara lojal mot Skogsakademikerna och betala eventuell delförbunds-avgift. Utträde ur Skogsakademikerna skall begäras skriftligt. Utträde sker vid månadsskiftet efter ansökan.
Uteslutning av medlem, med omedelbar verkan, kan beslutas av styrelsen om medlem
– ej fullgör sina skyldigheter gentemot Skogsakademikerna enligt § 3 eller
– uppenbart skadar Skogsakademikerna.
Utesluten medlem äger rätt att få beslutet omprövat av styrelse eller medlemsmöte.
Till hedersledamot kan medlemsmöte utse medlem, som gjort Skogsakademikerna utomordentliga tjänster. Hedersledamot betalar ingen delförbundsavgift.

§ 4
Medlemsavgift

Medlemsmötet fastställer eventuell medlemsavgift till Skogsakademikerna.

§ 5
Delföreningar

Medlemsmöte beslutar om förening kan antas som delförening, som bildats för att tillvarata gemensamma intressen hos viss medlemsgrupp. Förhållandet mellan Skogsakademikerna och delförening bör tjäna båda organisationernas syften. §6
Medlemsmöte
Medlemsmöte skall hållas vart annat år, udda årtal, före den 1 maj. Kallelse utfärdas senast två veckor före medlemsmötet. I den anges ärenden som skall behandlas. Vid medlemsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av en protokolljusterare, som också är rösträknare vid mötet
4. Fråga om det ordinarie mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordning med anmälan om övriga frågor
6. Verksamhetsberättelser och årsredovisningar för delförbund och stiftelser
7. Revisionsberättelse
8. Fastställande av
a) eventuell medlemsavgift
b) eventuell budget
9. Val
a) val av ordförande i Skogsakademikerna på två år
b) val av övriga styrelseledamöter på två år
c) val av en förtroendemannarevisor  med suppleant på två år
d) övriga val
10. Val av ledamöter i valberedningen och anmälan av styrelsens val enligt § 8
11. Ärende som styrelsen överlämnat till medlemsmötet
12. Förslag från medlem enligt § 11
13. Ärende som medlem väckt för diskussion
14. Övriga ärenden för diskussion Vid medlemsmöte har varje närvarande medlem en röst och rätt att rösta för högst två frånvarande medlemmar genom skriftlig fullmakt.
Medlemsmöte får endast besluta i en fråga som tagits upp i kallelsen till mötet.
Som mötets beslut gäller den uppfattning som fått flest röster, om inte något annat framgår av stadgarna. Begärs omröstning sker sådan öppet, om ej yrkande framställs om sluten omröstning. Vid lika röstetal under öppen omröstning har mötesordföranden utslagsröst. Vid sluten omröstning skiljer lotten. Medlem har rätt att reservera sig mot medlemsmötesbeslut under plenum.
Efter beslut i styrelsen skall i valfrågor röstning kunna ske per e-post.

§ 7
Extra medlemsmöte

Då styrelsen finner det nödvändigt eller då minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen kräver detta, skall förbundet kallas till extra medlemsmöte. Då tillämpas § 6 i valda delar.

§ 8
Valberedning

Valberedningens ledamöter utses på följande sätt:
En ledamot som också är sammankallande utses av avgående styrelse, och fyra ledamöter utses av medlemsmöte. Valberedningen skall senast en månad före medlemsmöte meddela styrelsen förslag till de val som skall göras på medlemsmötet.

§ 9
Styrelse

Skogsakademikernas styrelse består av ordförande och minst fyra och högst sex ledamöter. Ledamöterna utses av medlemsmötet. Styrelsen skall om möjligt spegla medlemsstrukturen i Skogsakademikerna.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen kan till sig adjungera två student­representanter. Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm/Nacka, sammanträder på kallelse av ordföranden eller i dennes frånvaro av vice ordföranden. Om minst halva antalet ledamöter begär detta skall sammanträde utlysas att hållas inom 30 dagar. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter, inklusive ordföranden, är närvarande. Styrelsens beslut gäller med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. § 10
Protokoll
Vid medlemsmöte, extra medlemsmöte samt vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

§ 11
Förslag från enskild medlem

Förslag, som väcks av enskild medlem för behandling på medlemsmöte, skickas skriftligen till styrelsen och skall vara styrelsen tillhanda senast 40 dagar före medlemsmötet. Förslaget skall av styrelsen anmälas till medlemsmötet.

 

§ 12
Ekonomisk förvaltning

Skogsakademikernas eventuella medel förvaltas av Skogsakademikernas styrelse och skall redovisas på medlemsmötet. Räkenskaperna skall avslutas per kalenderår och vara tillgängliga för revisorerna senast fyra veckor före medlemsmötet.

§ 13
Stiftelsen Kamratfonden

Information lämnas på Skogsakademikernas medlemsmöte om fondens årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 14
Stiftelsen von Porats fond

Information lämnas på Skogsakademikernas medlemsmöte om fondens årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 15
Revision

Förtroendemannarevisorn skall senast två veckor före medlemsmötet överlämna revisionsberättelse till styrelsen.

§ 16
Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras identiska beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav åtminstone det ena skall vara ordinarie medlemsmöte. Det skall vara minst en månad mellan mötena.
Ändring av delförbundet Skogsakademikernas stadgar skall godkännas av Naturvetarnas styrelse.

§ 17
Upplösning

För Skogsakademikernas upplösning fordras beslut på samma sätt som för stadgeändring. På det sista mötet avgörs hur man skall hantera Skogsakademikernas tillgångar efter upplösningen. Därvid skall tillgångarna disponeras för något eller några ändamål, som stämmer med Skogsakademikernas uppgifter, sådana dessa preciserats i §1.

Senast uppdaterad: