Frågor & svar
Råd och stöd
En pappa med sitt barn.

Kollektivavtal

Kollektivavtal ger dig trygghet genom hela arbetslivet. De ger goda arbetsvillkor och förmåner, samt inflytande på arbetsplatsen. 

Kollektivavtal reglerar vilka arbetsvillkor och förmåner som ska gälla för anställda. De kompletterar lagar som reglerar arbetsvillkor och ger dig fler förmåner, bland annat:

  • Extra föräldralön om du får barn
  • Extra ekonomisk ersättning om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka
  • Tjänstepension som är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen
  • Kompletterande ersättning och stöd att hitta nytt jobb om du blir arbetslös
  • Rätt till årlig lönerevision.

Kollektivavtalen reglerar även hur samverkan ska gå till, alltså när arbetsgivare och den lokala fackliga föreningen arbetar tillsammans om exempelvis arbetsmiljöfrågor. 

 

Aktuella kollektivavtal

Här kan du hitta aktuella och vanliga kollektivavtal för naturvetare inom olika sektorer: 

 

Vilka har kollektivavtal?

Kollektivavtal gäller för alla på en arbetsplats där arbetsgivaren har valt att ha kollektivavtal. 

Kollektivavtal tecknas mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer för en sektor eller en bransch. Inom statlig sektor och kommun och regioner omfattas de anställda av kollektivavtal. Inom pivat sektor är det upp till en arbetsgivare att välja om de ska ha kollektivavtal för sina anställda.

Fråga din arbetsgivare eller den lokala fackföreningen om ni har, och i så fall vilket, kollektivavtal ni har på arbetsplatsen. 

Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal betyder det att du kan lita på att du har goda arbetsvillkor, trygghet och förmåner.

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal blir ditt anställningsavtal desto viktigare. Läs mer om vad du ska tänka på i ditt anställningsavtal om det saknas kollektivavtal.

 

Förmåner i kollektivavtal

Kollektivavtal innebär ofta mycket bättre villkor för dig som är anställd än det som gäller enligt lag. Kollektivavtalen reglerar villkor och förmåner som exempelvis:

Kollektivavtalen är branschspecifika, vilket betyder att förmånerna i avtalen kan se lite olika ut beroende på inom vilken bransch det gäller. 

Många av de förmåner som finns i kollektivavtalen administreras av olika försäkringsbolag. Vilka det är beror på inom vilken sektor du arbetar.

Lokala kollektivavtal för arbetsplatsen

Utöver de centrala kollektivavtalen på branschnivå kan även lokala kollektivavtal tecknas. De kompletterar det branschspecifika kollektivavtalet enligt arbetsplatsens förhållanden. Det kan till exempel handla om rätt till kompetensutveckling och flextidsavtal. 

Lokala kollektivavtal förhandlas av arbetsgivaren och den lokala föreningen.

 

Så mycket är kollektivavtalet värt

Fyll i din lön i snurran nedan och information om inom vilken sektor du arbetar för att se vad kollektivavtalet är värt om du får en arbetsskada, blir förälder eller blir sjuk. 

 

Därför har vi kollektivavtal

Kollektivavtal är frivilliga överenskommelser mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Genom att arbetsmarknadens parter själva kommer överens om arbetsvillkoren i kollektivavtal, kan villkoren anpassas efter branschen och man undviker stelbent och strikt lagstiftning.

Kollektivavtal ger också rätten till att ha fackliga företrädare och möjlighet till inflytande på arbetsplatsen. Läs mer om att bilda lokal förening här. 

Under gällande avtal har fackförbunden förbundit sig att inte strejka, vilket kallas för fredsplikt. I utbyte kan fackförbunden påverka villkoren för arbetstagare. Detta är grunden i den så kallade svenska modellen.

Vad är avtalsrörelsen?

Arbetet med att förbättra kollektivavtalen kallas för avtalsrörelsen. Då förhandlar fackförbund och arbetsgivarorganisationer om villkoren i kollektivavtalen. Läs mer om avtalsrörelsen.

Fackförbund som är med och tecknar kollektivavtal, och därmed kan påverka innehållet i avtalet, har så kallad partsställning inom det aktuella avtalsområdet. För att arbetsgivarorganisationen ska släppa in en ny part i avtalet krävs oftast att fackförbundet har många medlemmar inom avtalsområdet. 

Senast uppdaterad: