Frågor & svar
Råd och stöd
Två personer tittar på dokument ihop

Anställningsformer

Det finns flera olika anställningsformer. Tillsvidareanställning är vanligt, men korta och tillfälliga anställningar blir allt vanligare. Lagen om anställningsskydd (LAS) talar om vad som gäller i olika situationer. Men i vissa fall kan andra regler i speciallagstiftning eller kollektivavtal gälla istället.

Huvudregeln i Lagen om anställningsskydd, LAS, är att en anställning gäller "tills vidare", s.k. ”fast anställning”. Det betyder att den bara kan upphöra genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp den.  

Tillsvidareanställning anses generellt vara tryggare än tidsbegränsade anställningar. Förutom att de inte har en förutbestämd sluttid så medför sammanhängande anställningstid ett snabbare intjänade av rättigheter kopplade till anställningstryggheten. Men det kan i vissa fall även innebära ökad tillgång till förmåner från omställningsorganisationer, bättre möjligheter till ersättning från Försäkringskassan samt ökade möjligheterna att beviljas banklån, t.ex. bolån.

 

Tidsbegränsade anställningar

Lagen om anställningsskydd tillåter fyra typer av tidsbegränsade anställningar. Observera att det kan finnas andra typer av tidsbegränsade anställningar i ett kollektivavtal.
Universitets- och högskoleområdet har ett antal undantag från de generella LAS-reglerna kring tidsbegränsade anställningsformer. Dessa regleras i högskoleförordningen.

Provanställning

En provanställning får användas när någon är oprövad i en anställning. Under prövoperioden saknar den anställde anställningsskydd. En provanställning får ej överstiga sex månader, men undantag kan göras i kollektivavtal. Om provanställningen inte sägs upp innan prövotiden gått till ända övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning.

Särskild visstidsanställning

Särskild visstidsanställning får gälla under maximalt 12 månader. En arbetstagare som varit anställd med särskild visstid blir automatiskt tillsvidareanställd (s.k inlasning) om denne haft särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än 12 månader


1. under en femårsperiod eller
2. under en period då arbetstagaren haft visstidsanställningar som följt på varandra. I denna kedja av visstidsanställningar kan allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning ingå. En anställning måste ha tillträtts inom sex månader från den förra anställningens slutdag för att kedjan inte ska brytas.

Under vissa förutsättningar ger denna anställningsform företrädesrätt till återanställning.

Säsongsanställning

I vissa branscher förekommer säsongsarbete. Till exempel är det vanligt att anställa naturvetare inom trädgårdsbranschen under sommarmånaderna. Denna tillfälliga anställning avslutas då säsongen är över.
Någon rätt till inlasning gäller inte för denna anställningsform men du kan ha företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar.

Vikariat

Vikariat innebär att du tjänstgör i stället för en eller flera personer som är tjänstlediga. Du kan också vara vikarie i väntan på att en person ska anställas på en vakant tjänst.
Om en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren, övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning (inlasning).
Under vissa förutsättningar kan denna anställningsform ge dig företrädesrätt till återanställning.

Timanställning

Timanställning, även kallad behovsanställning eller intermittent anställning, är inte en anställningsform enligt lagen, utan är formellt sett väldigt kortvariga visstidsanställningar.
Denna anställningsform kännetecknas av att arbetsgivaren och arbetstagaren med kort varsel och för mycket kortvariga perioder kommer överens om hur man ska arbeta. Man är då endast anställd de dagar/timmar man kommit överens om. Mellan arbetspassen finns därför ingen anställning.

Notera att timanställningar bland annat innebär att det tar längre tid att uppnå den anställningstid som krävs för en tillsvidareanställning, så kallad ”inlasning”, och kan leda till att du står utan ersättning vid sjukdom.

Senast uppdaterad: