Frågor & svar
Råd och stöd

Arbetsmiljölagen, AML

Arbetsmiljölagen innehåller grundläggande regler för arbetsmiljö.

Syftet med lagen är att arbeta förebyggande för att skapa en god arbetsmiljö när det gäller lokaler, utrustning, organisation, psykosocial arbetsmiljö och trivsel.

I arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren och arbetstagarna ska samverka för en bra arbetsmiljö och att arbetsmiljöarbete ska bedrivas systematiskt. Lagen beskriver också arbetsgivarens särskilda skyldigheter vid till exempel förändringar av verksamheten.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljön är bra. Arbetsgivaren ska också utreda arbetsskador, göra riskbedömningar, upprätta handlingsplaner och ansvara för rehabilitering.

Där det finns minst fem arbetstagare bör medlemmarna i det lokala facket utse ett skyddsombud  och en ersättare för denna. Detta ska anmälas till arbetsgivaren och till förbundet. Det är primärt skyddsombudet och inte den fackligt förtroendevalda som bevakar att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.

Ytterligare bestämmelser finns i arbetsmiljöförordningen, AMF, som i sin tur ger Arbetsmiljöverket rätt att utfärda så kallade AFS:ar, arbetsmiljöföreskrifter, inom olika områden.

Senast uppdaterad: