Frågor & svar
Råd och stöd

MBL

Enligt medbestämmandelagen är arbetsgivaren skyldig att förhandla med den lokala fackliga föreningen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare innan något beslut fattas.

Arbetsgivaren ska på eget initiativ kalla till MBL-förhandling vid viktigare förändringar inom verksamheten.

Om det finns samverkansavtal sker det mesta inom gruppen för samverkan, men finns en specifik fråga kan arbetsgivaren välja att kalla till en separat MBL 11 §.

Det kan vara frågor som handlar om: 

 • verksamhetens planering och utveckling
 • organisationsfrågor och arbetsfördelning
 • chefstillsättningar
 • ekonomi och budget
 • riktlinjer för personalpolitik
 • jämställdhet och arbetsmiljö
 • viktiga förändringar för den enskilda medlemmen

Arbetsgivaren är skyldig att förhandla och måste i regel vänta med att fatta beslut till dess att förhandlingen är avslutad. 

MBL ger inte fackförbundet vetorätt, men förhandlingen är en möjlighet att påverka beslutet.

 

Så går en MBL-förhandling till

För att förtroendevalda ska ha ett reellt inflytande är det viktigt att komma in tidigt i processen och att MBL-förhandlingen inte bara ses som en formaliafråga av arbetsgivaren.

Du ska få en förhandlingsframställan från arbetsgivaren i god tid, så att du hinner sätta dig in i ärendet. Du har också rätt att, inom rimliga gränser, ställa krav på att förhandlingen ska hållas vid en tidpunkt som passar dig. Om du har fått en förhandlingsframställan och inte hör av dig, anses förhandlingen fullgjord utan din medverkan.

Vid större förhandlingar, kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för att diskutera hur ni ska agera och stämma av vad du har mandat att förhandla om.

Du behöver inte ta ställning direkt utan kan ta en paus i förhandlingen, begära respit, för att exempelvis läsa material, ta in medlemmars åsikter och få tillfälle att diskutera med andra i styrelsen eller förbunden centralt.

Det du kommer överens om med arbetsgivaren ska alltid vara väl förankrat hos dina medlemmar, eftersom de blir bundna av avtalets innehåll.

Ta hjälp av vår checklista för förhandlingar inför en MBL-förhandling.

 

Några viktiga paragrafer i MBL:

 • 10 § Arbetsgivaren har en allmän skyldighet att förhandla i frågor som rör enskild medlem, om facket så begär.
 • 11 § Primär förhandlingsskyldighet: Arbets- givaren måste kalla till förhandling inför viktiga planerade förändringar i verksamheten gällande organisation, ekonomi eller personal.
 • 12 § Förhandlingsskyldighet när facket begär: Arbetsgivaren är skyldig att förhandla i frågor när den lokala fackliga föreningen begär det.
 • 14 § Central förhandling: Om man inte kan komma överens i lokal förhandling kan ombuds- man från Naturvetarna centralt kalla till förhand- ling. Kontakta förbundet direkt i så fall.
 • 18 § Editionsplikt: Om man åberopar en skrift- lig handling i förhandling måste man visa den om den andra parten så begär.
 • 19 § Informationsskyldighet: Facket har rätt att få information av arbetsgivaren om hur verksamheten utvecklas och om riktlinjer för perso- nalpolitiken.
 • 21 § Tystnadsplikt: Parterna i förhandlingen har inte automatiskt tystnadsplikt, utan detta ska alltid förhandlas.
Senast uppdaterad: