Frågor & svar
Råd och stöd
Chef och medarbetare diskuterar

Tips för lönesamtalet

Det årliga lönesamtalet är en dialog mellan dig och din chef. Här har du möjlighet att lyfta fram vad du presterat under det gånga året och motivera varför du ska få den lön du vill ha.

Lönesamtalet ska ske varje år och är en dialog mellan dig och den chef som har mandat att bestämma lönen. Din chef tar initiativ till lönesamtal och bjuder in dig.

Under samtalet följer ni upp årets resultat jämfört med de mål som sattes upp i förra lönesamtalet/utvecklings- eller medarbetarsamtalet. Det är därför viktigt att det finns tydliga och mätbara mål dokumenterade från detta. Ni diskuterar:

 • ditt ansvar
 • dina arbetsuppgifter
 • din kompetens
 • dina prestationer

 

Lönekriterier

Detta kan vara formulerat olika på olika arbetsplatser, men arbetsgivaren ska vara tydlig med vad som påverkar lönen och hur du kan påverka den. Vanligast är att arbetsgivaren tar fram lönekriterier tillsammans med de lokala fackliga parterna.

 

Mål ska sättas upp

Mål för nästa år sätts upp, både för verksamheten och personliga mål. Vad behövs för att kunna nå målen? Det kan handla om allt från en ny dator till kompetensutveckling.

Chefen och du kommer sen överens om ny lön. Här finns också möjlighet att sätta upp lönemål på ett eller några års sikt och titta på hur du ska utvecklas under den tiden för att nå målet.

Det är viktigt att det finns tydliga och mätbara mål dokumenterade från tidigare löne- och utvecklingssamtal för att kunna följa upp dessa vid lönesamtalet.

Lönesamtalet bör ske med den lönesättande chefen. Om den chef du har lönesamtal med inte har mandat att sätta din lön, kan du betrakta hen som "ambassadör" för dig inför högre lönesättande chef.

 

Individuell lönesättning

Lönesamtalet är inte bara formalia. Vår statistik visar att den som har lönesamtal med individuell lönesättning också får mer i lön, jämfört med de arbetsplatser där alla medarbetarna får samma procentuella ökning.

Saco har tittat på lönesamtal över tid och funnit att lönesamtalet är av större vikt för kvinnor än män när det kommer till att höja lönen. Lönesamtalen för kvinnor gör skillnad för lön och hjälper därmed till att minska könslönegapet.

Vi är övertygade om att väl genomförda lönesamtal är av största vikt för att få och behålla engagemanget, ansvarskänslan och kreativiteten hos medarbetarna.

 

Om du inte är nöjd med lönesamtalet

Om du upplever att du inte får gehör hos din närmaste chef, kan du också begära att få tala med en chef som har mandat att sätta din lön. Du bör också vända dig till din lokalförening eller Naturvetarnas medlemsrådgivning för att få råd.

 

Medarbetar-/utvecklingssamtal sker mellan medarbetare och närmaste chef. Syftet är att sätta upp mål och identifiera behov av kompetensutveckling. Samtalet ger en riktning för både företaget och individen att genomföra utvecklingsinsatser. Överenskommelser följs upp i lönesamtalet.

Tips inför lönesamtalet

Förberedelse

1. Gå igenom avtal och policys

 • Vad gäller på din arbetsplats?
 • Har ni kollektivavtal?
 • Ska du själv förhandla om din lön eller sköts detta av din lokala förening?

Ta reda på vad din fackliga företrädare och arbetsgivaren kommit fram till i de inledande diskussionerna. På till exempel myndigheter och större bolag finns ofta tydliga lokala lönekriterier för verksamheten.

Läs på vad Naturvetarna anser om lön och det centrala löneavtalet. Ta reda på arbetsgivarens lönepolicy och värdera den utifrån dina förutsättningar och de krav som ställs på dig.

Läs igenom ditt anställningsavtal och anteckningar från tidigare löne- och utvecklingssamtal. Fundera på vad som har förändrats under året och vad som kommer att förändras i framtiden.

2. Analysera din arbetsinsats

Gå igenom din arbetssituation. Lyft fram de prestationer du är mest nöjd med. Redovisa hur din kompetens kan användas för att få en bättre verksamhet. Kom även ihåg att visa att du känner ett ansvar för utvecklingen av den egna verksamheten. Fundera till exempel över:

 • Vilka resultat har du uppnått under året som gått? Koppla detta till ditt utvecklingssamtal. I vilken utsträckning har du nått uppsatta mål?
 • Hur väl uppfyller du de krav din arbetsgivare ställer på dig och de lönekriterier som finns för verksamheten?
 • Har du fått nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter?
 • Har du fått utökat ansvar till exempel för projekt eller kundkontakter?
 • Har du fördjupat dig inom något område?
 • Har du genomgått kompetensutveckling som gör att du kan göra ett bättre jobb?
 • Har du hjälpt dina kollegor till bättre resultat?
 • Har du bidragit till verksamhetens utveckling?
 • Arbetar du mycket övertid?
 • Anser du att din lönenivå motsvarar din arbetsinsats och de krav som tjänsten ställer i form av ansvar, erfarenhet och utbildning?
 • Hur skulle du vilja utvecklas? Behöver du någon kompetensutveckling? Finns utrymme för utökat ansvar?

3. Analysera ditt löneläge

Vad tjänar andra på arbetsmarknaden med motsvarande arbete, ansvar och kompetens? Genom att känna till det aktuella löneläget för ditt yrke riskerar du inte att lägga dig alldeles för högt eller för lågt i lönesamtalet.

 • Prata med vänner och bekanta i branschen.
 • Använd vår lönestatistik för att få en bra bild av ditt löneläge.
 • Ta reda på hur din arbetsgivares lönestruktur ser ut.

Du kan få löneådgivning av våra ombudsmän, och information om det aktuella löneläget på din arbetsplats av din lokala fackliga företrädare.

4. Sätt upp mål med lönesamtalet

Fundera över hur långt du kan gå i årets lönerevision och hur du vill att lönen ska utvecklas på sikt. Tänk också igenom vad du är beredd att kompromissa om, samt hur mycket du kan tänka dig att backa och varför. Argumentera alltid utifrån sakliga skäl. Försök få din lön satt med utgångspunkt från kriterierna kompetens, prestation/resultat och ansvar. Kom överens om nya mål som genererar högre lön för dig. Läs mer om hur du kan påverka din lön.

Låt aldrig lönen styras av något annat än ovanstående och verksamhetens ekonomiska förutsättningar.

Du kan också förhandla om andra anställningsvillkor i samband med lönesamtalet. Men avstå aldrig en löneökning för någon annan förmån. Detta ska vara ett komplement om inte arbetsgivaren har möjlighet att höja lönen ytterligare. Exempel på förmåner:

 • extra semesterdagar
 • kompetensutveckling
 • villkoren för föräldraledighet
 • subventionerade måltider
 • tjänstebil
 • resetillägg
 • städhjälp i hemmet
 • friskvård och sjukvård
 • individuell pensionsförsäkring
 • friare arbetstider

Kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för att få hjälp med vad olika förmåner är värda.

5. Ta fram argument

Förbered argument för den lön du vill ha. Redogör noggrant för vilka resultat du uppnått och visa hur din arbetsinsats, kompetens och utveckling ligger i linje med verksamhetens mål. Du kan även ta upp vad du kan göra framöver. 

Genomförande

Lönesamtalet bör vara en diskussion och bedömning av över-, under- eller medelprestation. Din chef ska motivera och koppla lönen till:

 • uppställda mål,
 • ansvar,
 • kompetensutveckling,
 • resultat,
 • arbetsuppgifter,
 • prestation,
 • bidrag till andra kollegors resultat,
 • bidrag till verksamheten i stort.

Målen ska vara tydliga och nedplockade från verksamhetsnivå. Tydliga lönekriterier bör finnas och uppdateras eller ses över varje år, gärna tillsammans med lokala förtroendevalda.

Det är du som bäst vet hur ditt ansvar, din kompetens och din prestation sett ut under det gångna året. Utgå från verksamhetens behov när du argumenterar för din lön. Under lönesamtalet bör du få direkt feedback på vad du bör fokusera på inför nästa års lönerevision. Fråga efter detta om inte chefen tar upp det. Ni bör också prata om arbetsuppgifter, ansvar och kompetensutveckling för framtiden.

Några praktiska tips

 • Gör en dagordning, så att du kan styra förhandlingen mot din egen analys av ditt arbete.
 • Utgå ifrån dina förberedelser och gå igenom hur din arbetssituation varit det senaste året.
 • Lyssna på din chefs synpunkter. Det är viktigt att ni har samma syn på uppsatta mål och krav för ditt arbete.
 • Ge din syn på verksamheten och den utveckling du tror den står inför. Tala om hur du uppfyllt dina arbetsrelaterade mål, vad du har presterat och hur din kompetens är till nytta för verksamheten. Visa gärna upp konkreta förslag på hur verksamheten kan bli bättre.
 • Motivera varför du är värd en viss lön genom att lyfta upp de kompetenser, erfarenheter och egenskaper du har. Tänk på att vara saklig och metodisk när du lägger fram dina lönekrav.
 • Sammanfatta er diskussion och kontrollera att ni är överens. Dokumentera resultatet.
 • Föreslå ett nytt möte om ni inte kommer överens eller om du blir osäker på chefens erbjudande.

Du kan kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för att tala igenom situationen och för att få hjälp och stöd inför fortsättningen. Du kan också få stöd av din lokala fackliga företrädare.

Undvik vanliga fallgropar

 • Blanda inte in din privatekonomi eller personligt tyckande, det hjälper dig inte till bättre lön. En löneförhandling handlar om hur det du gör hjälper verksamheten att uppnå sina mål.
 • Ställ inte ultimatum eller hota med att lämna arbetsplatsen, såvida du inte är beredd att göra det.
 • Den du löneförhandlar med ska också ha befogenhet att bestämma din lön.
 • Om chefen försöker styra in samtalet på verksamhetens dåliga ekonomi, försök att styra tillbaka samtalet till att handla om ämnet, det vill säga dina prestationer och hur du kan bidra till verksamheten.
 • Starta inte en debatt med din chef. Då skapas lätt en motsättning som kan vara svår att överbrygga. Sträva efter en positiv samtalston och checka av att ni är överens under samtalets gång.
 • Blanda inte ihop lön och kompetensutveckling. Diskutera verksamhetens och ditt behov av kompetensutveckling efter att ni kommit överens om din lön. Då undviker du att få kompetensutveckling istället för höjd lön eller tvärtom.

Utvärdering

Utvärdera hur samtalet gick för att finslipa och förbättra dig inför nästa gång det är dags för lönesamtal. När du utvärderar resultatet kan du fundera på:

 • Uppnådde du ditt mål?
 • Gick någonting fel? I så fall vad?
 • Vilka av chefens synpunkter/argument talade mot dina krav?
 • Kan du acceptera dessa synpunkter/argument?
 • Vad kan du göra bättre till nästa gång?

Spara dina anteckningar till nästa förhandling och informera den lokala föreningen om lönesamtalets resultat.

Om du inte är nöjd kan du:

 • Ta initiativ och föreslå chefen att omforma din tjänst med delvis nya arbetsuppgifter med större ansvar. Har du till exempel sett till att få den kompetensutveckling du behöver?
 • Fundera över om det är dags att se dig om efter ett annat jobb eller undersöka möjligheterna att byta uppdrag hos din arbetsgivare. Du är alltid välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning för att diskutera hur du ska agera. Du kan också ta hjälp av vår karriärrådgivning för att komma vidare. 
 • Kontakta vår medlemsrådgivning för att få hjälp att komma rätt i lönesamtalet, så att det blir en dialog mellan dig och chefen om dina arbetsinsatser kopplat till lön.
Senast uppdaterad: